Karenstiden for tilsetningsstoffet Monteban og andre legemidler til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 884/2010 av 7. oktober 2010 som endrer forordning (EF) nr. 1464/2004 når det gjelder karenstiden for tilsetningsstoffet "Monteban" som tilhører gruppen av koksidiostatika og andre legemidler

Commission Regulation (EU) No 884/2010 of 7 October 2010 amending Regulation (EC) No 1464/2004 as regards the withdrawal time of the additive ‘Monteban’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler endring i tilbakeholdelsestiden for et koksidiostatikum, narasin, med handelsnavn "Monteban". Preparatet er godkjent til bruk i fôr til slaktekylling og godkjenningen varer til 8. september 2014. Narasin er blant de fem koksidiostatika som er godkjent tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling i Norge også. Innehaveren av godkjenningen søker nå om å endre godkjenningen slik at tilbakeholdelsestida for bruk av "Monteban" reduseres fra en dag til å bli fjernet helt. Søknaden er vurdert av European Food Safetey Authority, EFSA, som finner at endringen i tilbakeholdelsestid er trygg for folkehelse, dyrehelse og miljøet, og at endringen kan aksepteres ut fra de dokumentasjonskrav som stilles i forordning (EF) nr. 1831/2003. Nødvendig endring må foretas for narasin, som "Monteban", i vedlegget til forordning (EF) nr. 1464/2004, tabellen over koksidiostatika, og det foretas ingen andre endringer enn at tilbakeholdelsesfristen settes til 0 dager.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i forskriftens vedlegg I.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Å kunne bruke fôr som er tilsatt narasin, som "Monteban", uten tilbakeholdelsestid, forenkler fôringen, da slaktekyllingprodusentene kan bruke samme sluttfôr til slaktekyllinger helt fram til slakting. Fôrindustrien kan nå vurdere å produsere sluttfôr med eller uten koksidiostatika, når tilbakeholdelsestida er fjernet. Narasin er et koksidiostatikum som er godkjent i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.10.2010
Anvendelsesdato i EU
28.10.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 213-213
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0884
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro