Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kontroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) …/… av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til bestemte kategorier med dyr og produkter som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, særlig kontroll av passasjerenes bagasje og små forsendelser med varer sendt til personer som ikke er ment å plasseres på markedet, og endring av forordning (EU) nr. 142/2011

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of animals and goods exempted from official controls at border control posts, specific controls on passengers’ personal luggage and on small consignments of goods sent to natural persons which are not intended to be placed on the market and amending Regulation (EU) No 142/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2019)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten stiller opp unntak fra kravene om at alle forsendelser omfattet av OCR art. 47(1) skal innom en grensekontrollstasjon for kontroll før de kan komme inn i EØS-området og slippes ut på markedet. OCR art. 48 lister opp mulige situasjoner der slik grensekontroll kan unnlates og KOM bruker denne muligheten til å opprette en rettsakt som regulerer disse unntakstilfellene.

Art. 3 regulerer situasjoner der det importeres levende dyr til forskning. Her er virvelløse dyr til forskning, utdanningsformål eller til utvikling av nye produkter unntatt fra kravet om kontroll ved en grensekontrollstasjon. Vilkårene er de er i samsvar med dyrehelsekravene i EU-lovgivningen, at forsendelsen er autorisert på forhånd, og at når de nevnte aktivitetene er gjennomført at forsendelsen blir destruert eller sendt tilbake til der de kom fra. Det påpekes videre at kontroll etter art. 15(2) til forordning (EU) nr. 1143/2014 skal gjennomføres.

Etter art. 3(2) gjelder ikke dette unntaket for bier (honningbier - Apis mellifera), humler (Bombus spp), bløtdyr tilhørende gruppen phylum Mollusca eller krepsdyr tilhørende gruppen subphylum Crustacea.

I art. 4 er det gitt mulighet for kompetent myndighet til å unnta forsknings- og diagnosemateriale fra grensekontroll der man ønsker. Vilkårene er at kompetent myndighet i bestemmelsesstaten i EØS-området har autorisert innførselen i samsvar med art. 27(1) til forordning (EU) nr. 142/2011, forsendelsen følges av nødvendige dokumenter.

Planter og plantemateriale til forskning er regulert av art. 5. Disse er unntatt fra id.- og fysisk kontroll, med unntak for kontroll regulert av art. 15(2) til 1143/2014, så lenge de er beregnet på forsøk som angitt i art. 48(1) til forordning (EU) nr. 2016/2031.

Art. 6 regulerer animalske produkter og sammensatte produkter som skal til skip i internasjonal fart og ikke skal lastes av innen EØS-området. Omlasting av forsendelsen er likevel tillatt hvis kompetent myndighet tillater det og dette gjøres under tilsyn av toll.

Produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte produkter, produkter av biprodukter, og planter som er en del av en reisendes bagasje til eget forbruk er unntatt fra reglene om grensekontroll, jf. art. 7 (håndkjøtt). Vilkåret er at produktene er: a) listet i del 1 av vedlegg I og er under 2 kg, b) fiskeprodukter som ikke overstiger 20 kg eller en hel fisk på mer, c) andre produkter enn de som nevnt tidligere eller i del 2 av vedlegg I, d) planter (annet enn for planting), e) produkter (annet enn planter til planting) som kommer Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Sveits, f) fiskeprodukter fra Færøyene eller Grønland, eller g) produkter (annet enn planter til planting) og annet enn fiskeprodukter fra Færøyene eller Grønland så lenge vekten er under 10 kg.

Videre stiller art. 8 opp krav til kompetent myndighet om plakater med informasjon om disse reglene om "håndkjøtt". Disse er gitt i vedlegg II til rettsakten. I tredje ledd til denne bestemmelsen er det også gitt krav til eier av flyplass, havn og jernbane at de skal sikre at de reisende er kjent med innholdet i art. 7, og akseptere at kompetent myndighet får plassert plakatene og nødvendig informasjon på steder som er lett synlig for de reisende.

Art. 9 stiller opp reglene for kontroll av de reisendes bagasje. Denne kontrollen skal være risikobasert og effektiv. Det stilles videre krav til at kompetent myndighet evaluerer gjennomført tiltak for å se om man treffer riktig.

Rettsakten art. 10 regulerer pakker sendt til personer og som ikke er beregnet å legges ut på markedet. Dette omfatter pakker med produkter av animalsk opprinnelse, sammensatte produkter, produkter av biprodukter, og planter. Hvis de hører under et av unntakene i art. 7 skal det ikke gjennomføres grensekontroll av forsendelsen/pakken. Virksomhetene som er ansvarlig for fraktene av pakken skal informere kundene sine om dette regelverket.

Art. 11 og 12 reguler kontrollen av kjæledyr (ikke kommersiell innførsel). Det skal ikke gjennomføres noen kontroll etter dette regelverket, med kravene i art. 15(2) til forordning 1143/2014 og annen kontroll for å fastsette samsvar med art. 57(1) til forordning (EF) nr. 865/2006. Bestemmelsen inneholder videre nærmere regler for kontrollen som skal gjennomføres sett i forhold til hvilke art det er snakk om. De reisende skal også informeres om reglene i art. 11.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625). Samtidig oppheves dagens regulering av håndkjøtt - forordning (EF) nr. 206/2009. Videre oppheves art. 27 annet ledd i forordning (EF) nr. 142/2011.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre et behov for å etablere en forskrift som gjennomfører rettsakter som berører krav rettet mot import av dyr og produkter, særlig knyttet til innholdet i grensekontrollen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er i prinsippet en videreføring av dagens regler for håndkjøtt og skipsforsyninger og vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen. Unntakene for forskningsmateriale vil sikre en smidig løsning for innførselen av slike produkter uten at sikkerheten rundt forsendelsene blir svekket. Denne løsningen vurderes også å spare næringen og Mattilsynet for arbeid og penger.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten stiller opp regler for unntak fra reglen om grensekontroll. Rettsakten er rettet mot forskningsmateriale av ymse slag, skipsforsyninger, håndkjøtt, postforsendelser og kjæledyr (ikke kommersiell transport).

Rettsakten gir klare regler for forsendelser med de omfattede produktene og vil bidra til å forenkling av innførselen.

For håndkjøtt er reglene i prinsippet de samme som i dag, men det stilles klarere krav til informasjon til de reisende om reglene og eier av flyplass, havn og jernbane er pålagt å sikre at informasjonen er lett tilgjengelig. Videre er rapporteringskravet fjernet og erstattet med en regel om at medlemsstaten selv er ansvarlig for en årlig gjennomgang av egne tiltak.

Det vil være behov for en tilpasningstekst rettet mot art. 7, der vi viderefører dagens ordning med at det er tillatt for reisende å ta med seg 10 kg viltkjøtt fra Svalbard til Norge. Teksten vil være det samme som foreslått for dagens regulering av håndkjøtt (206/2009), med samme begrunnelse som tidligere.

Forslag til tilpasningstekst:

"The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptations:

(a) The following shall be added in Article 2:

“4. Personal consignments of game meat and game meat products entering Norway from Svalbard, shall not be subject to the rules set out in Chapter I of Directive 97/78/EC, provided that their combined quantity does not exceed the weight limit of 10 kg.”

(b) The following shall be added in Annex IV:

“9. Small quantities of game meat and game meat products to Norway from Svalbard

You may only bring in or send to Norway personal consignments of game meat and game meat products, provided that they come from Svalbard, and that their combined weight does not exceed 10 kg per person.”’

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet