Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring i vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(Draft) Commission Regulation amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Biphenyl-2-ol samt salte heraf, som har fået tildelt betegnelserne o-Phenylphenol, MEA o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate og sodium o-phenylphenate i den internationale nomenklatur for kosmetiske produkter (INCI), er i øjeblikket tilladt som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter i en maksimal koncentration på 0,2 % (som phenol) i det brugsklare produkt under løbenummer 7 i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(2) Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) konkluderede i sin udtalelse af 25. juni 2015, revideret den 15. december 2015 , vedrørende anvendelsen af o-phenylphenol som konserveringsmiddel, at en maksimal koncentration på 0,2 % i kosmetiske produkter, som ikke afrenses, ikke er sikker, mens en maksimal koncentration på 0,15 % i sådanne produkter kan betragtes som sikker, og at en maksimal koncentration på 0,2 % i kosmetiske produkter, som afrenses, anses for at være sikker. VKF konkluderede desuden, at der kan være en potentiel skade for forbrugernes syn, som kan tilskrives o-phenylphenol.

(3) Efter flere medlemsstaters bekymringer med hensyn til anvendelsen af MEA o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate og sodium o-phenylphenate udtalte VKF i et tilæg til ovennævnte udtalelse, der blev vedtaget den 21.-22. februar 2018 , at de samme konklusioner om grænser for sikker brug af o-phenylphenol ikke kan finde anvendelse som sådan for sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate eller MEA o-phenylphenate. VKF anførte, at sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate og MEA o-phenylphenate kan have potentielt kraftigere toksiske virkninger end o-phenylphenol på grund af større hudpenetration. VKF konkluderede, at en potentiel sundhedsrisiko for mennesker ved brugen af disse stoffer som konserveringsmidler i kosmetiske produkter ikke kan udelukkes.

(4) På baggrund af ovennævnte udtalelser fra VKF og i lyset af den potentielle risiko for menneskers sundhed som følge af anvendelsen af disse stoffer bør anvendelsen af o-phenylphenol tillades som konserveringsmiddel med en maksimal koncentration på 0,15 % i produkter, som ikke afrenses, og 0,2 % i produkter, som afrenses. Derudover bør det anføres, at man bør undgå kontakt med øjnene. Brugen af sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate og MEA o-phenylphenate som konserveringsmidler bør ikke være tilladt.

(5) Bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Industrien bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav ved at foretage de nødvendige tilpasninger af deres produktformuleringer for at sikre, at kun produkter, der opfylder nævnte krav, bringes i omsætning. Industrien bør også have tilstrækkelig tid til at trække produkter, der ikke opfylder de nye krav, tilbage fra markedet.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
10.09.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet