Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/445/EU av 29. august 2013 om endring av vedlegg E i rådsdirektiv 91/68/EØF hva angår helsesertifikatmodeller for samhandel innen EU med småfe og krav med hensyn på skrapesyke

Commission Implementing Decision 2013/445/EU of 29 August 2013 amending Annex E to Council Directive 91/68/EEC as regards the model health certificates for intra-Union trade in ovine and caprine animals and the health requirements relating to scrapie

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komitebeslutningen trer først i kraft når forordning (EU) nr. 630/2013 og (EU) nr. 631/2013 innlemmes i EØS-avtalen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsaktenendrer tre helsesertifikater i vedlegg E i direktiv 91/68/EØF om handel for småfe innen EØS. Endringene gjelder attestasjonskrav med hensyn til skrapesyke og gjenspeiler de endringene som ble gjort i TSE-forordning 999/2001, jf. forordning (EU) nr. 630/2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører i seg selv ikke noen konsekvenser da endringene kun gjenspeiler endringer gjort i annet regelverk, jf. forordning 630/2013.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduktsjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepratementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Det er viktig at denne rettsakten ikke tas inn i EØS-avtalen før forordning (EU) nr. 630/2013 hvor de materielle edringene det henvises til skjer.

Status
Rettsakten er fastsatt og er under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.08.2013
Anvendelsesdato i EU
20.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 10-22
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2014
Anvendes fra i Norge
24.10.2014