Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2021 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektroniske skjermer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) 642/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2021 of 1 October 2019 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electronic displays and repealing Regulation (EC) 642/2009 with regard to ecodesign requirements for televisions

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.3.2019)

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF). Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
Forordningen omhandler elektroniske skjermer og er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Forordningen er ny, men den inneholder også en revisjon av gjeldende økodesignforordning 642/2009 om miljøvennlig utforming av fjernsyn som ble gjennomført i Norge med økodesignforskriften i 2011. Med elektroniske skjermer menes blant annet fjernsyn, dataskjermer og digitale skilter. Elforbruk til fjernsyn alene utgjorde i 2016 hele 3% av EUs totale elektrisitetsforbruk. Forordningen vil, sammen med en korresponderende revidert energimerkeforordning, bidra til å redusere det årlige elektrisitetsforbruket for elektroniske skjermer i EU med 39 TWh i 2030 sammenlignet med BAU (business as usual).

Økodesignforordningen stiller energieffektivitetskrav, materialeffektivtetskrav og informasjonskrav. Material- og informasjonskravene skal understøtte EUs sirkulærøkonomisatsing. Eksempel på slike krav er design av produktet med tanke på reparasjon og gjenbruk samt fremtidig enkel demontering, resirkulering og gjennvinning, merking av bestemte typer plast og gifter og informasjon til profesjonelle reparatører. Det settes også et forbud mot bruk av halogene flammehemmere i elektroniske skjermer. Selv om medlemslandene stemte for et slikt forbud i økodesign forskriftskomiteen 19. desember 2018, frykter tilhengere av forbudet at EU-parlamentet vil motsette seg forbudet. EUs flammehemmerindustri skal ha drevet lobbyvirksomhet for å få fjernet forbudet. Som i de fleste reviderte og nye økodesignforordninger som vil komme i tiden fremover, er det tatt inn en ny bestemmelse som forbyr omgåelse av regeleverket (article 6 Circumvention and software updates). Kravene i forordningen får virkning 1. mars 2021 og 1. mars 2023.

Merknader
Hovedrettsakten – Direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011.

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Saken ble lagt ut på høring 02.07. 2015 forut for behandling i samrådsforum og den 30.11.2018 i forbindelse med behandling i forskriftskomiteen den 19.12.2018. NVE mottok ingen høringsinnspill ved noen av høringene.

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Økodesignforordningen for elektroniske skjermer følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5) og er sendt til Råd og Parlament for behandling med frist 8. mai. 2019.

Produktet er ikke blant NVEs prioriterte produkter og vi har derfor ikke deltatt i ekspertgrupper eller sendt inn norske posisjoner.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for energi der berørte departementer er representert (20.3.2019).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2019
Anvendelsesdato i EU
25.12.2019
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet