Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/256/EU av 2. mai 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til bearbeidede papirprodukter

Commission Decision 2014/256/EU of 2 May 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for converted paper products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.06.2014)

Sammendrag av innhold
De nye kriteriene er en videreføring av EU-miljømerkekriteriene for trykkpapir og trykksaker, og omhandler produkter som skrivebøker, notatblokker, konvolutter, papirposer, papiromslag og permer laget i hovedsak av papir, kartong eller papirbaserte substrater.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking anser kriteriedokumentet som tilfredsstillende, relevant og akseptabelt, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 2, mai 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 8. mai 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.05.2014
Anvendelsesdato i EU
11.05.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0256
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro