Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/503 av 3. april 2020 om endring av beslutning 2014/312 for å utvide unntaket for bruken av sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel til å omfatte "konservering i beholdere" og konservering av "tonepasta"

Commission Decision (EU) 2020/503 of 3 April 2020 amending Decision 2014/312/EU in order to extend the derogation for zinc oxide to allow its use as a preservative stabilizer to cover “in-can preservation” and preservation of “tinting pastes”

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøpåvirkning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU-miljømærket. Der skal fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(2) Kommissionens afgørelse 2014/312/EU opstiller kriterierne og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav for indendørs og udendørs malinger og lakker.

(3) I punkt 1, litra d), i tillægget til afgørelse 2014/312/EU blev der fastsat en undtagelse for brugen af zinkoxid (ZnO, CAS: 1314-13-2) klassificeret med farerne H400, akut toksicitet for vandmiljøet, kategori 1, og H410, kronisk toksicitet for vandmiljøet, kategori 1, som stabiliseringsmiddel i konserveringsmiddelkombinationer til overfladefilm, som kræver zinc pyrithion (ZPT) eller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) i en koncentration på op til 0,05 %.

(4) BIT er ikke godkendt til brug som konserveringsmiddel til overfladefilm i overensstemmelse med bilaget til Kommissionens afgørelse 2010/72/EU . Ovennævnte punkt 1, litra d), skal derfor ændres.

(5) Flere nationale kompetente myndigheder, der tildeler EU-miljømærket, har foreslået en udvidelse af den gældende undtagelse for brugen af zinkoxid som konserverende stabiliseringsmiddel, således at den også omfatter "konservering i beholdere" og konservering af "tonepasta".

(6) I overensstemmelse med konklusionerne af kvalitetskontrollen af EU-miljømærket (REFIT) af 30. juni 2017 har Kommissionen sammen med Den Europæiske Unions Miljømærkenævn vurderet denne ændrings relevans for at garantere en stor udnyttelse af ordningen for denne produktgruppe Offentlige aktører er også blevet hørt.

(7) Baseret på tilgængelige oplysninger fra leverandører og malingproducenter anvendes ZnO til stabiliseringsformål i malinger og lakker i kombination med de to konserveringsmidler ZPT og BIT, der anvendes til bekæmpelse af mikrobiel vækst i malinger.

(8) ZnO har en stabiliserende funktion i malinger, hvor ZPT og BIT anvendes som konserveringsmidler. ZnO hindrer ZPT's tilbøjelighed til at transkelere med andre metalioner, typisk jern og calcium, og danne farvede komplekser, der medfører en uønsket ændring i malingens farve. I kombinationer med BIT forhindrer ZnO, at BIT bevæger sig fra vandfasen til den organiske fase i malingen (f.eks. bindemidlet), og øger dermed dens tilgængelighed i vandfasen, hvor risikoen for mikrobiel vækst er højere. Uden ZnO ville malingens levetid blive reduceret til nogle få uger, samtidig med at dens holdbarhed også ville blive reduceret.

(9) Afgørelse 2014/312/EU tillader allerede, at ZPT bruges til tre funktioner, dvs. som konserveringsmiddel til anvendelse i beholdere, som konserveringsmiddel i toningsmaskiner og som konserveringsmiddel til overfladefilm i en koncentration på højst 0,05 %, og tillader brugen af BIT i en koncentration på 0,05 % i det endelige brugsklare produkt. Det synes derfor hensigtsmæssigt også at tillade, at stabiliseringsmidlet ZnO bruges til de samme anvendelser.

(10) Hvis ZnO anvendes til at stabilisere konserveringsmiddelkombinationer til "anvendelse i beholdere" eller til "tonepasta", forventes miljøpåvirkningerne at blive mindre, end hvis den anvendes i konserveringsmiddelkombinationer til overfladefilm (der allerede er undtaget inden for rammerne af de nuværende kriterier), da en typisk dosis af ZPT til konservering af overfladefilm i udendørs malinger vil være ca. 10 gange større end den, der er nødvendig for konservering i beholdere til indendørs brug.

(11) De alternativer, som producenter bruger, i form af andre konserveringsmiddelkombinationer, der ikke kræver ZnO som stabiliseringsmiddel, benytter hovedsagelig MIT (2-methyl-2H-isothiazol-3-on). Imidlertid vil MIT i henhold til artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) 2018/1480 fra den 1. maj 2020 bl.a. blive klassificeret som Skin Sens. 1A med faresætningskoden H317 (kan forårsage allergisk hudreaktion). Dette vil også udløse fareklassificeringen Skin Sens. 1A med faresætningskoden H317 for de endelige malingprodukter, hvor MIT anvendes i en koncentration på 15 ppm eller derover. Den nuværende videnskabelige forskning viser, at MIT ikke er effektivt som konserveringsmiddel, hvis det anvendes i koncentrationer på under 15 ppm.

(12) ZPT, BIT eller kombinationer heraf anses for at være de andre brugbare løsninger til at erstatte MIT, men de vil kræve, at ZnO anvendes til alle dens mulige formål.

(13) Det er derfor ikke teknisk muligt at erstatte ZnO.

(14) Data fra interessenter viser, at der er behov for op til 0,030 % ZnO i konserveringsmiddelkombinationer med ZPT til anvendelse i beholdere og til toner, hvis der skal opnås tilstrækkelige stabiliseringsresultater, mens der er behov for 0,010-0,040 % ZnO i kombinationer med BIT.

(15) Afgørelse 2014/312/EU bør derfor ændres.

(16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2020
Anvendelsesdato i EU
27.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Klima- og miljødepartementet