Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/886 av 8. juni 2015 om endring av beslutning 2014/312/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til innendørs og utendørs maling og lakk

Commission Decision (EU) 2015/886 of 8 June 2015 amending Decision 2014/312/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket gjelder en presisering av krav til miljømerking av maling og lakkprodukter, samt en utvidelse av overgangsperioden mellom gamle og nye miljøkrav.

I det opprinnelige vedtaket om nye kriterier for miljømerking av maling og lakk, manglet det definisjoner på VOC (Volatile organic compounds) og SVOC (Semi-volatile organic compounds). Lisensinnehavere som ønsker å fornye sin lisens etter de nye kravene kunne derfor ikke fremskaffe dokumentasjon på disse kravene. Dette vedtaket angir definisjoner og gir søkerne utvidet overgangsperiode på 21 måneder fra datoen for vedtaket.

Merknader
Det er tale om utkast til kommisjonsvedtak som ble publisert i et EU-register 26. februar 2015.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 8. juni 2015 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 10. juni 2015. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 30. oktober 2015, jf. EØS-beslutning 283/2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2015
Anvendelsesdato i EU
30.06.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0886
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro