Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/397 av 16. mars 2016 om endring av beslutning 2014/312/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket for innendørs og utendørs maling og lakk

Commission Decision (EU) 2016/397 of 16 March 2016 amending Decision 2014/312/EU establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.9.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket gjelder endringer i Kommisjonens vedtak 2014/312/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til innendørs og utendørs maling og lakk. Det foretas endringer i artikkel 2 nr. 10 og 11 om definisjonene av konserveringsmidler til bruk i beholdere samt konserveringsmidler til overflatefilm. Det foretas også endringer i vedlegget til vedtaket, herunder bl.a. i listen for begrensninger og unntak for farlige stoffer "Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere" og "Konserveringsmidler (til farvestoff) i tonermaskiner", i listen over begrensinger og unntak for farlige stoffer "Konserveringsmidler ved overflatefilm samt i listen over begrensinger og unntak for farlige stoffer "Stoffer i bindemidler og polymerfortynnere".

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 23. november 2015.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 16. mars 2016 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 18. mars 2016. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 3. juni 2016, jf. EØS-komiteens vetak nr. 128/2016

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2016
Anvendelsesdato i EU
07.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 443-449
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0397
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro