Hjem

Ukentlig nyhetsbrev

Ukentlig oversikt over nye og endrede saker på hver enkelt sektor

Påmelding

Tidligere utgaver

Følg oss på Twitter

Europalov på Twitter

Nytt på siden

Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser

Saksområde: Miljø (varer): miljøvern (EØS-avtalens vedlegg 2.17)

Ansvarlig departement: Klima- og miljødepartementet

Behandlende organ: Parlamentsprosedyrer ikke avsluttet i alle EFTA/EØS-land

Sakstype: Direktiv


 
 
FULL TITTEL

Kommisjonsdirektiv 2011/63/EU av 1. juni 2011 om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten av bensin og dieselolje

Commission Directive 2011/63/EU of 1 June 2011 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels
SISTE ENDRING
EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013
EU
Vedtatt i EU: 
01.06.2011
Gjennomføring i EU: 
02.06.2012
Anvendes fra i EU: 
02.06.2012
EØS
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU: 
15/03/2013
Vedtatt i EØS-komiteen: 
03.05.2013
NORGE

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning 3.5.2013 trer først i kraft etter at europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/30/EF er innlemmet i EØS-avtalen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet 2011/63/EU presiserer kvalitetskrav og analysemetodene for diesel og bensin og oppdaterer vedleggene i drivstoffkvalitetsdirektivet (2009/30/EC).Analysemetode: Kvalitetskravene til drivstoff skal analyseres etter standardiserte metoder fastsatt av European Committee for Standardization (CEN). Bensin har tidligere blitt analysert etter EN 228:2004 og skal nå analyseres etter EN 228:2008. Diesel har tidligere blitt analysert etter EN 590:2004 og skal nå analyseres etter EN 590:2009.

Kvalitetskrav:
Drivstoffkvalitetsdirektivet fastsetter hvor mye høyere damptrykket i bensin kan være når ulike mengder bioetanol er tilsatt (fra E0 til E10). I tabellen i drivstoffkvalitetsdirektivet er økningen i damptrykk angitt med to desimaler. Standard EN ISO 4259:2006 fastsetter at det skal rundes til en desimal. Derfor er tabellen over tillatt økning i damptrykk oppdatert i direktivet 2011/63 til en desimal.Gjeldende norsk regelverk og politikk på området Kvalitetskrav til drivstoff, inklusive analysemetoder, er fastsatt i produktforskriften § 2-20 og vedlegg IV i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet forventes ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har ikke vært på høring, men Klif har vært i kontakt med Norsk Petroleumsinstitutt om konsekvenser av direktivet. Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 15. november 2012, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktivet 2011/63/EU som presiserer kvalitetskrav til drivstoff og analysemetodikk anses som relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten er under vurdering i EFTA-landene.

 
RELATERTE SAKER PÅ EUROPALOV
 
Lenkene under er blitt plukket ut automatisk baserte på en analyse av alt tekstinnhold på Europalov. Noen lenker vil derfor også kunne vise til ikke-relaterte saker på nettstedet.