Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringer

Tittel

Kommisjonsforordning nr. 600/2010 av 8. juli 2010 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende tillegg og endringer av eksemplene på beslagtede sorter eller andre produkter som den samme maksimalgrenseverdien gjelder for

Commission Regulation (EU) No 600/2010 of 8 July 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards additions and modification of the examples of related varieties or other products to which the same MRL applies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 som er listen over produkter som det skal fastsettes grenseverdier for. Endringene er gjort fordi nye typer frukter, grønnsaker og kornsorter har blitt tilgjengelig i medlemsstatene. I kolonnen "Eksempler på beslektede eller andre kulturer som samme grenseverdi skal gjelde for" inkluderes følgende varianter: mineola, slåpetorn, bjørnebær, nektarbringebær, physalis, limekvat, mangostan, dragefrukt (rød pitaya), jordmandel (chufa) stikkelsbærkiwi (kiwibær), løpstikke, angelikarot, gentianarot, tretomat, gojibær, bukketorn (wolfberry), choi sum, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, erte- og reddikblad, amarantspinat og frø, agretti, frø av andre frukter i gresskarfamilien enn gresskar, quinoa, hyllblomster, ginkgoblad, spiselige blomster, mynte og vilt.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten inkluderer flere eksempler på kulturer en grenseverdi skal gjelde for. Disse produktene kan også være eller komme på markedet i Norge. At de nå er oppført som eksempler, gjør det enklere å vurdere hvilken grenseverdi som skal gjelde ved kontroll av restmengder av plantevernmidler i nye importerte kulturer.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller adminstrative konsekvenser av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 8. juli 2010, publisert i Official Journal 8. juli 2010 og trådte i kraft i EU 28. juli 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2010
Anvendelsesdato i EU
29.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 78-99
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2011
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0600
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro