Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/579 av 13. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om direkte, vesentlig og overskuelig effekt av kontrakter i Den europeiske unionen og forhindring av omgåelse av regler og forpliktelser

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/579 of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the direct, substantial and foreseeable effect of derivative contracts within the Union and the prevention of the evasion of rules and obligations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 (MiFIR). Forordningen gir kriterier for å vurdere når en derivatkontrakt skal anses å ha direkte, vesentlig og forutsigbar effekt i Den europeiske union, jf. MiFIR artikkel 28 nr. 2, som innfører handelslplikt for slike derivatkontrakter der motparten er etablert i tredjeland. Forordningen har også bestemmelser om når en derivatkontrakt skal anses for å være utformet med det formål å omgå bestemmelser i MiFIR. Dette kan være aktuelt når én eller begge motparter er formelt er etablert i tredjeland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen kan gjennomføres i norsk rett ved inkorporering etter at rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt kravene skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU , men er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 600/2014 (MiFIR) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018