Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/579 av 13. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 hva angår reguleringstekniske standarder om derivatkontrakters direkte, vesentlige og forutsigbare virkning i Unionen og hindring av omgåelse av regler og forpliktelser

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/579 of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the direct, substantial and foreseeable effect of derivative contracts within the Union and the prevention of the evasion of rules and obligations

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der findes en lang række forskellige over-the-counter (OTC)-derivatkontrakter, og der bør derfor vedtages en kriteriebaseret fremgangsmåde for at afgøre, om en OTC-derivatkontrakt kan anses for at have en direkte, væsentlig og forudsigelig virkning i Unionen, jf. artikel 28, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2014, og præcisere, i hvilke tilfælde det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at forhindre omgåelse af de regler og forpligtelser, der følger af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012.

(2) I henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014 anses betingelserne i nævnte forordnings artikel 28 og 29 for opfyldt, hvis mindst en af modparterne er etableret i et land, for hvilket Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt om ækvivalens i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2014. De foreliggende reguleringsmæssige tekniske standarder bør derfor også finde anvendelse på kontrakter, hvor begge modparter er etableret i et tredjeland, hvis retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer endnu ikke er blevet erklæret ækvivalente med de betingelser, som er fastsat i nævnte forordning.

(3) Visse oplysninger om kontrakter, der indgås af tredjelandsenheder, vil fortsat kun være til rådighed for de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande. De kompetente myndigheder i Unionen bør derfor arbejde tæt sammen med de kompetente myndigheder i disse tredjelande for at sikre, at de relevante bestemmelser anvendes og håndhæves.

(4) I betragtning af den tætte forbindelse mellem denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 285/2014 bør de tekniske udtryk, som er nødvendige for en overordnet forståelse af de tekniske standarder, have samme betydning.

(5) OTC-derivatkontrakter, som er indgået af enheder etableret i tredjelande, og som er omfattet af en garanti stillet af enheder etableret i Unionen, medfører en finansiel risiko for den garantistiller, der er etableret i Unionen. Da risikoen afhænger af størrelsen af den garanti, der stilles af de finansielle modparter for at dække OTC-derivatkontrakter, og i betragtning af de indbyrdes forbindelser, der gælder mellem finansielle – modsat ikke-finansielle – modparter, er det kun sådanne OTC-derivatkontrakter indgået af enheder etableret i tredjelande, som er omfattet af en garanti, der overstiger visse kvantitative beløbsgrænser og er stillet af finansielle modparter etableret i Unionen, der bør anses for at have en direkte, væsentlig og forudsigelig virkning i Unionen.

(6) Finansielle modparter, der er etableret i tredjelande, kan indgå OTC-derivatkontrakter gennem deres EU-filialer. I betragtning af virkningen af disse filialers aktiviteter på EU-markedet bør OTC-derivatkontrakter, der indgås mellem disse EU-filialer, anses for at have en direkte, væsentlig og forudsigelig virkning i Unionen.

(7) OTC-derivatkontrakter, der indgås af specifikke modparter med det primære formål at omgå anvendelsen af clearingforpligtelsen eller de risikokontrolmekanismer, der gælder for enheder, der ville have været kontraktens naturlige modparter, bør anses for at omgå de regler og forpligtelser, der er fastsat i forordning (EU) nr. 600/2014, eftersom de gør det vanskeligt at opfylde et af formålene med nævnte forordning, nemlig at reducere modpartskreditrisikoen.

(8) OTC-derivatkontrakter, som er en del af et arrangement, som ikke har en forretningsmæssig begrundelse eller et erhvervsmæssigt indhold, og hvis primære formål er at omgå forordning (EU) nr. 600/2014, herunder reglerne om, på hvilke betingelser der kan undtages fra reglerne, bør betragtes som en omgåelse af de regler og forpligtelser, der er fastsat i forordningen.

(9) Situationer, hvor de enkelte dele af arrangementet er i strid med arrangementets retlige substans som helhed, hvor arrangementet gennemføres på en måde, som ikke er gængs inden for rammerne af det, der forventes at være rimelig erhvervsmæssig adfærd, hvor arrangementet eller rækken af arrangementer omfatter elementer, som gensidigt opvejer eller annullerer hinandens økonomiske indhold, eller hvor transaktionerne er cirkulære af karakter, bør betragtes som indikatorer for et fiktivt arrangement eller en række fiktive arrangementer.

(10) Da tredjelandsenheder, som er berørt af disse reguleringsmæssige tekniske standarder, har brug for tid for at sikre overensstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 600/2014, når deres OTC-derivatkontrakter opfylder betingelserne i disse reguleringsmæssige tekniske standarder for at blive anset for at have en direkte, væsentlig og forudsigelig virkning i Unionen, er det hensigtsmæssigt at udsætte anvendelsen af den bestemmelse, der indeholder sådanne betingelser, med seks måneder.

(11) Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og bestemmelserne i forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes fra den samme dato.

(12) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(13) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet