Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1158 av 29. juni 2017 om tekniske gjennomføringsstandarder om prosedyrer og skjemaer til bruk for kompetente myndigheter ved utveksling av opplysninger med Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omtalt i artikkel 33 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1158 of 29 June 2017 laying down implementing technical standards with regards to the procedures and forms for competent authorities exchanging information with the European Securities Market Authority as referred to in Article 33 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der bør indføres fælles procedurer og skemaer til brug for kompetente myndigheder ved indberetning til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) af oplysninger vedrørende undersøgelser, sanktioner og foranstaltninger som omhandlet i artikel 33 i forordning (EU) nr. 596/2014.

(2) For at lette kommunikationen mellem de kompetente myndigheder og ESMA og undgå unødvendige forsinkelser og mislykkede indberetninger bør hver kompetent myndighed udpege et særligt kontaktpunkt med henblik på indberetning af de krævede oplysninger.

(3) For at sikre, at ESMA identificerer og registrerer alle de krævede oplysninger vedrørende de sanktioner og foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har pålagt, korrekt, bør de kompetente myndigheder indberette detaljerede og harmoniserede oplysninger ved brug af særlige skemaer, som er beregnet til dette formål.

(4) De oplysninger vedrørende undersøgelser, som skal indberettes til ESMA, bør være konsekvente og sammenlignelige for at afspejle de undersøgelsesaktiviteter, der reelt gennemføres i henhold til forordningen om markedsmisbrug i et givet år. Derfor bør oplysningerne kun omfatte de undersøgelser, som de relevante myndigheder har arbejdet med i referenceperioden.

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6) ESMA har hverken foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele for de relevante kompetente myndigheder ved at indføre standardskemaer og -procedurer, da dette ville være urimeligt i forhold til skemaernes og procedurernes anvendelsesområde og virkning, idet adressaterne for de gennemførelsesmæssige tekniske standarder kun omfatter de nationale kompetente myndigheder i medlemsstaterne og ikke markedsdeltagere.

(7) ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 om en udtalelse -

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2017
Anvendelsesdato i EU
20.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet