Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) .../... om merkning av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet og andre parametre, endring av forordning (EU) 2017/1369, og oppheving av forordning (EF) nr. 1222/2009

Regulation (EU) .../... of the European Parliament and of the Council on the labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other parameters, amending Regulation (EU) 2017/1369 and repealing Regulation (EC) No 1222/2009

Del av:

Siste nytt

Europaparlamentets behandling 13.5.2020 med pressemelding (enighet med Rådet; endelig vedtak)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forslaget til ny dekkmerkeforordning opphever og erstatter forordning (EF) nr. 1222/2009 om merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet og andre viktige parametre, endret ved forordning (EU) nr. 228/2011 og forordning (EU) nr. 1235/2011. Det foreslås at ny dekkmerkeforordning skal anvendes fra 1. juni 2020.

Forslaget opprettholder målene og hovedprinsippene i nåværende dekkmerkeforordning, men virkeområdet blir tydeliggjort, styrket og utvidet.

Dekkmerket har i dag opplysninger om drivstoffeffektivitet, våtgrep og ekstern rullestøy. Kommisjonens myndighet til å gjøre endringer og tilpasninger til den tekniske utviklingen (dagens dekkmerkeforordning art. 11) utvides til å omfatte endringer av selve merket, så det i fremtiden er mulig å tilføye opplysninger om egenskaper på is, levetid og slitestyrke. Delegerte rettsakter kan også anvendes til fremtidige justeringer av merkeklassene.

Alle dekk som tilbys for salg skal merkes, enten i form av et separat dokument eller ved et klistremerke på dekket. Etter nåværende forordning er det fullstendige dekkmerket ikke påkrevet for C3-dekk. C3-dekk vil si dekk som hovedsakelig er konstruert for busser (M₂ og M₃ ), varebiler (N₁ ) og lastebiler (N₂ og N₃ ) og som er godkjent for maksimalt 1450 kg belastning ved en hastighetsmerking på 130 km/t eller mindre, samt dekk som er godkjent for 1500 kg eller mer. For disse dekkene kreves det i dag bare henvisning i reklamemateriale. I forslaget til ny dekkmerkeforordning omfattes C3-dekk av de samme merkekravene som for C1- og C2-dekk. C1-dekk vil si dekk som hovedsakelig er konstruert for personbiler (M₁ ) og deres tilhengere. C2-dekk vil si dekk som hovedsakelig er konstruert for busser (M₂ og M₃ ), varebiler (N₁ ) og lastebiler (N₂ og N₃ ) og deres tilhengere og hvor dekk er godkjent for maksimalt 1450 kg belastning ved en hastighetsmerking på 140 km/t eller mer.

Muligheten i forslaget om å tilføye krav om opplysninger om snø- og isgrep vil gi forbrukerne et mer fullstendig bilde av dekkenes yteevne under vinterforhold. En prøvemetode for yteevnen på isglatt føre er under utvikling, og det åpnes i ny forordning opp for å tilføye opplysninger om dette. Dette vil Kommisjonen kunne vedta som en delegert rettsakt.

Forslaget åpner også for fremtidig tilføyelse av opplysninger om levetid og slitestyrke på merket. Det åpnes videre for å inkludere regummierte dekk i merkeordningen.

Dekkenes slitestyrke utgjør en stor kilde til utslipp av mikroplast i miljøet. Det finnes i dag ikke noen pålitelig prøvemetode for måling av dekkets levetid og slitestyrke. Det foreslås derfor at det vurderes å tilføye slike opplysninger i fremtiden, når en egnet prøvningsstandard er utviklet. Dette vil Kommisjonen kunne vedta som en delegert rettsakt.

Det finnes i dag heller ingen egnet prøvningsmetode for regummierte dekk. Det foreslås derfor at Kommisjonen gjennom delegert rettsakt gis mulighet til å inkludere regummierte dekk i merkeordningen når en egnet prøvningsstandard er utviklet. Inkludering av regummierte dekk vil kunne være energibesparende og ivareta hensynet til den sirkulære økonomi, eksempelvis gjennom avfallsreduksjon.

Forslaget inneholder krav om visning av dekkmerket i visuelle reklamer og i det tekniske reklamematerialet. Videre tydeliggjøres at hele dekkmerket skal vises og ikke bare energiklassen og utvalget av mulige klasser. Det foreslås også utvidelse av typegodkjenningsprosessen så den inneholder merkedeklarasjonen.

Leverandørerne skal sikre at de verdier, de tilknyttede klasser og andre egenskaper som de angir på merket er blitt underlagt typegodkjenningsprosessen, jf. forordning (EF) nr. 661/2009. På denne måten sikres merkets korrekthet ytterligere.

Videre foreslås en plikt til å registrere dekk i produktdatabasen i henhold til forordning (EU) 2017/1369. Produktdatabasen vil være driftsklar pr. 1. januar 2019. Fra denne dato vil dekkleverandører være forpliktet til å registrere angitte opplysninger om dekkmerkingen i databasen.

Merket i vedlegg II er endret ved at den nederste rullemotstandsklassen er fjernet, nytt snøsymbol og en QR-kode er tatt inn. Merkets utseende er tilpasset forordningen om den overordnede ramme for energimerking.

For å forbedre og standardisere de opplysningene som sluttbrukerne har adgang til, og for å tilpasse disse til kravene under forordningen om den overordnede ramme for energimerking angir det nye vedlegg III minstekrav til de opplysninger som skal inngå i den tekniske dokumentasjonen. Nytt vedlegg IV angir hvilke opplysninger som skal fremgå av produktdatabladet som skal følge dekkene som tilbys for salg på markedet. Det nye vedlegg V angir de opplysningene som skal beskrives i det tekniske reklamematerialet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ny dekkmerkeforordning vil bli implementert i norsk rett gjennom endring av dekkmerkeforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ny forordning vil kreve ressurser fra Statens vegvesen i forbindelse med regelverksutvikling, endringer av retningslinjer, sjekklister for tilsynet, opplæring av tilsynspersonell, endringer i kvalitetssystem mv. Det legges til grunn at disse oppgavene vil kunne håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer.

Ny forordning vil videre kunne påvirke dekkleverandører og dekkdistributører gjennom økte registreringsforpliktelser, samt skjerpede og nye krav til dekkmerkingen, og synligheten av informasjonen om dette. Det antas at økte kostnader ved dekkmerking vil tas inn gjennom noe høyere priser for forbrukerne. Dersom forbrukeropplysningene utvides til også å gjelde regummierte dekk og slitestyrke, antas det at dette vil kunne oppmuntre forbrukerne til å kjøpe mer miljøvennlige dekk med positive virkninger for reduksjon av mikroplastutslipp, avfallreduksjon og lavere forbruk av råvarer.

Vurdering
SD anser forslaget for å være EØS-relevant og akseptabelt.

I tråd med anbefaling fra Vegdirektoratet støttes de foreslåtte endringene. Det er spesielt positivt at ny forordning inkluderer egenskaper på snøføre og C3 dekk i merkingen. Vi ser også nødvendigheten av å gjøre tilpasninger som følge av den teknologiske utviklingen. Vi støtter også at Kommisjonen gis mulighet til å vedta delegerte rettsakter på de angitte områdene.

Status
Forslaget ble presentert av Kommisjonen 17. mai 2018, ifm. Mobilitetspakken del 3.

Forslaget har vært til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Det ble oppnådd enighet om teksten 13. november 2019. Trolig vil forslaget dermed bli snarlig vedtatt.

Forslaget er til vurdering i EØS/ETFA-landene.