Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren

Tittel

(Utkast) Kommisjonsbeslutning om referansedokumentet for beste miljøledelse, sektorspesifikke miljøprestasjonsindikatorer og referanser for beste praksis i landbrukssektoren, jf. europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltakelse i en fellesskapsordning for miljøledelse- og revisjon (EMAS)

(Draft) Commission Decision on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the agriculture sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 forpligtes Kommissionen til at udarbejde sektorreferencedokumenter for specifikke økonomiske sektorer. Dokumenterne skal indeholde bedste praksis for miljøledelse, miljøpræstationsindikatorer og, hvis det er relevant, benchmarks for højeste kvalitet samt klassificeringsordninger til bestemmelse af miljøpræstationsniveauer. Organisationer, der er registreret eller er i færd med at blive registreret i henhold til den ordning for miljøledelse og miljørevision, der er indført ved denne forordning, skal tage hensyn til disse dokumenter, når de udvikler deres miljøledelsessystem og vurderer deres miljøpræstationer i deres miljøredegørelse, eller ajourførte miljøredegørelse, der er udarbejdet i overensstemmelse med bilag IV til samme forordning.

(2) Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 blev det pålagt Kommissionen at udarbejde en arbejdsplan, som indeholder en vejledende liste over de sektorer, der anses for at være prioritetssektorer med henblik på vedtagelse af sektorreferencedokumenter og tværsektorielle referencedokumenter. I "Meddelelse fra Kommissionen — om udarbejdelse af en arbejdsplan med en vejledende liste over sektorer, der skal vedtages sektorreferencedokumenter og tværsektorielle referencedokumenter for i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)" identificeredes landbrugssektoren som en prioritetssektor.

(3) Da landbrugssektoren er en meget forskelligartet sektor, der omfatter en bred vifte af produkter og bedriftstyper, bør sektorreferencedokumentet for denne sektor fokusere på de vigtigste miljøanliggender for sektoren. I overensstemmelse med formålet med EMAS om at støtte en fortsat forbedring af miljøpræstationer uanset udgangspunktet bør sektorreferencedokumentet omfatte bedste praksis, hvor målet er at opnå forbedringer på tværs af så mange dele af sektoren som muligt. Det bør ved anvendelse af bedste praksis for miljøledelse identificere konkrete tiltag til forbedring af affalds- og gødningsforvaltning, jordbundsforvaltning og vandingseffektivitet.

(4) For at give organisationer, miljøverifikatorer og andre tilstrækkelig tid til at forberede indførelsen af sektorreferencedokumentet for landbrugssektoren skal datoen for anvendelse af nærværende afgørelse udskydes i en periode på 120 dage fra den dato, hvor den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(5) Til udvikling af det sektorreferencedokument, der er vedføjet denne afgørelse, har Kommissionen rådført sig med medlemsstaterne og andre interessentgrupper i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1221/2009.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
01.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet