Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1508 av 28. august 2017 om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis i mat- og drikkevareindustrien, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

Commission Decision (EU) 2017/1508 of 28 August 2017 on the reference document on best environmental management practice, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the food and beverage manufacturing sector under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.3.2018)

Sammendrag av innhold

Referansedokument for beste miljøpraksis i mat- og drikkevareindustrien

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av EU Kommisjonen. Bakgrunn er EMAS-forordningen (1221/2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for flere sektorer hvor EMAS-registrering av virksomheter vil kunne være aktuelt. Det har tidligere blitt utarbeidet og publisert referansedokumenter for detaljhandelen og turistsektoren. Referansedokumenter for følgende sektorer er under arbeid eller avventer publisering:

• Construction (Bygg & anlegg)

• Public Administration (Offentlig administrasjon)

• Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)

• Food and beverage manufacturing (Mat- og drikkevareindustrien)

• Car manufacturing (Produksjon av biler)

• Manufacture of electronical and electric equipment Pproduksjon av elektronisk og elektriske utstyr)

• Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt maskiner og utstyr)

• Waste management (Avfallshåndtering)

• Telecommunications (Telekommunikasjon)

Dokumentet angir beste praksis for miljøledelse, referanseindikatorer for minimal miljøbelastning og beste oppnåelige praksis i sektoren.

EMAS-forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har fulgt hurtigprosedyren og det ble ikke fremmet innsigelser mot forslaget.

Notatet ikke er forelagt spesialutvalget for behandling fordi eventuelle endringer i norsk regelverk anses minimale/tekniske/uproblematiske.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. februar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
18.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2017
Anvendelsesdato i EU
18.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1508
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro