Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1412 av 1. august 2017 om godkjenning av Fiji med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1412 of 1 August 2017 on the recognition of Fiji pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for training and certification of seafarers

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.8.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) En medlemsstat kan i henhold til direktiv 2008/106/EF beslutte ved påtegning at anerkende sønæringsbeviser eller kvalifikationsbeviser for søfarende, der er udstedt af tredjelande, forudsat at det pågældende tredjeland er anerkendt af Kommissionen. Tredjelandene skal opfylde alle krav i Den Internationale Søfartsorganisations konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold fra 1978 (STCW-konventionen).

(2) Den 18. februar 2011 anmodede Tyskland om anerkendelse af Fiji. Kommissionen har efter denne anmodning kontaktet Fijis myndigheder med henblik på at foretage en vurdering af ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser i Fiji for at kunne fastslå, om Fiji overholder alle kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende forholdsregler til at forebygge svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser. Det blev forklaret, at vurderingen ville bygge på et informationskontrolbesøg, som foretages i Fiji af eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (agenturet).

(3) Kommissionen har foretaget en vurdering af ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser i Fiji på grundlag af resultaterne af et kontrolbesøg, der fandt sted i juni 2013, og under hensyntagen til en korrigerende handlingsplan, som Fijis myndigheder forelagde på eget initiativ i september 2014 og supplerede i december 2014.

(4) I vurderingen konstaterede Kommissionen, at der var en række områder, som Fijis myndigheder skulle rette op på, bl.a. mangler i forbindelse med nationale bestemmelser, såsom manglende bestemmelser om, hvilke kvalifikationer visse kategorier af undervisere skal være i besiddelse af, utilstrækkelige eller ufuldstændige certificeringskrav og mangler i forbindelse med kvalitetsstyringsprocedurerne.

(5) I april 2015 forelagde Kommissionen Fijis myndigheder en vurdering, der byggede på resultaterne af kontrolbesøget i juni 2013, og hvori der blev taget højde for den supplerende korrigerende handlingsplan.

(6) Fijis myndigheder indgav en ajourført korrigerende handlingsplan i juni 2015.

(7) På grundlag af alle de foreliggende oplysninger har Kommissionen konkluderet, at Fijis myndigheder har truffet foranstaltninger til at bringe Fijis ordninger for uddannelse og certificering af søfarende i overensstemmelse med kravene i STCW-konventionen, med en enkelt undtagelse vedrørende certificeringskrav.

(8) Fiji har bl.a. vedtaget ny lovgivning for at afhjælpe de konstaterede mangler vedrørende de nationale bestemmelser og har ajourført kvalitetsprocedurerne i sin administration og i sine maritime uddannelsesinstitutioner samt disse institutioners læseplaner og uddannelsesprogrammer.

(9) Kommissionens tjenestegrene har anmodet Fijis myndigheder om at redegøre nærmere for det problem vedrørende certificeringskrav, som Kommissionen konstaterede, jf. betragtning 7. Det konstaterede problem rejser under ingen omstændigheder tvivl om den generelle positive vurdering.

(10) Slutresultaterne af vurderingen viser, at Fiji opfylder kravene i STCW-konventionen og har truffet passende forholdsregler til at forhindre svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser.

(11) Medlemsstaterne har modtaget en rapport om resultaterne af vurderingen.

(12) Foranstaltningen i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.08.2017
Anvendelsesdato i EU
23.08.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet