Ny frist for dokumentasjon om biocider som skal vurderes

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/84/EU av 9. februar 2010 om fastsettelse av en ny frist for innsending av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i forbindelse med det tiårs arbeidsprogram som er omhandlet i artikkel 16, stk. 2, i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF

Commission Decision 2010/84/EU of 9 February 2010 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances to be examined under the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.12.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2010)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF biociddirektivet regulerer markedsadgangen til biocidprodukter og deres aktive stoffer. Bestemmelser i direktivet innebærer at det er kun aktive stoffer som er ført opp på direktivets vedlegg I, IA eller IB som kan godkjennes til å slippes på markedet i EU/EØS-området.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige arbeidsprogrammet etablerer i henhold til artikkel 16(2) i direktiv 98/8/EF en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

For et antall stoffer/produkttyper som omfattes av den omtale listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rappportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen den gitte tidsfristen. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette. Denne infomasjonen ble også publisert elektronisk 13. januar 2009, 11. februar 2009 og 11. mars 2009. Innen tre måneder etter den elektroniske offentliggjøringen har flere virksomheter tilkjennegitt interesse for å overta som deltakere for noen av de aktuelle stoffene og produkttypene. Det er derfor nødvendig å gi en ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon for disse stoffene og produkttypene. Ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon er satt til 28. februar 2011.

Merknader
Biociddirektivet - 98/8/EF - med senere endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Hoveddirektivet 98/8/EF biociddirektivet er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2010/84/EU i Norge medfører ikke behov for endringer i biocidforskiften. De som berøres av den nye fristen er allerede informert i og med at de har påtatt seg søkeransvar.

Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.
Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2010/84/EU er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2010/84/EU ble vedtatt 9. februar 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 128/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2010
Anvendelsesdato i EU
03.03.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 25-26
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro