Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av rådsforordning (EU) nr 834/2007

Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.2.2019

Ifølge EU-domstolens dom av 26. februar 2019 kan ikke kjøtt fra dyr som er slaktet uten bedøvelse merkes som økologisk produkt. Bruk av EUs økologiske logo krever at produktet er produsert i tråd med de høyeste standarder, også når det gjelder dyrevelferd. Domstolen konkluderer dermed på tvers av vurderingen til Generaladvoktaten, som i sitt forslag til dom mente halakjøtt kunne bruke økologilogoen. Selv om økologiforordningen isolert sett ikke inneholder spesifikke bestemmelser mot halalslakting, mener Domstolen at forordningens bestemmelser må ses i sammenheng med avlivningsforordningen, som spesifikt regulerer avlivning av dyr. I et skriftlig innlegg påpekte Norge at også artikkel 13 i Lisboa-traktaten krever at EU og medlemslandene tar fullt hensyn til velferden hos dyr. Ifølge Domstolen viser vitenskapelige studier at slakting med bedøvelse er den metoden som i minst grad påfører dyret smerte.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten skal erstatte rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking. I tillegg gjennomfører rettsakten endringer i detaljerte bestemmelser i forordning (EF) nr. 889/2008.

EU kommisjonen (KOM) publiserte forslag til nytt regelverk for økologisk produksjon og merking 24. mars 2014. KOM hadde i 2013/2014 en prosess med evaluering av økologiregelverket. I denne prosessen arrangerte KOM et åpent møte med 70 ulike interessenter i den økologiske sektoren, ulike møter i Advisory Group on Organic Farming, og hadde i 2013 en nettbasert spørreundersøkelse hvor 45 000 stykker svarte. Hovedandelen som besvarte spørreundersøkelsen var konsumenter (96%). Mattilsynet svarte også på denne undersøkelsen, og sendte inn innspill. KOM har utarbeidet en evaluering ("impact assessment") av ulike alternativer og konsekvenser ved endring i økologiregelverket. Med bakgrunn i denne prosessen har KOM utarbeidet utkast til regelverksendringer, og ny Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon i Europa.

Et viktig formål med regelverksendringen er forenkling og klargjøring av økologiregelverket, og videreutvikle regelverket i henhold til økologiske prinsipper. Dette er med på å fremme harmonisering av den økologiske produksjonen, og bedre forbruker tillit til økologiske produkter. Et formål med regelverksendringen er videre å redusere administrative byrder, og behov for søknad om tillatelser etc. er redusert i regelverksutkastet. Regelverket blir lettere tilgjengelig ved en inndeling etter faglige tema, og siden bestemmelser i hovedforordningene (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008 er mer samlet.

I det opprinnelige utkastet til rettsakt er unntak og fleksibilitet redusert, og det er forslag om innstramming i regelverkskrav til den økologiske dyre- og planteproduksjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det opprinnelige utkastet ble vurdert til å ha konsekvenser av betydning for norske virksomheter, men det er gjort en rekke endringer etter dette. Det opprinnelige utkastet til rettsakt var forventet å kunne redusere administrativ byrde for myndighetene, siden det var foreslått forenklinger. Siden det ikke foreligger et endelig utkast ennå, må økonomiske og administrative konsekvenser vurderes nærmere når endelig utkast er ferdig.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget til rettsakt er til vurdering i Spesialutvalget for matområdet hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant. Mattilsynet vurderte at det opprinnelige forslaget fra 2014 til rettsakt ikke var akseptabelt. Det har etter den tid vært gjort en rekke endringer i utkastet til rettsakt.

Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) har vært involvert i prosessen med å kartlegge hvor store praktiske konsekvenser ulike endringer fra Kommisjonens opprinnelige forslag vil kunne ha for økologisk produksjon i Norge.

Landbruks- og matdepartementet sendte innspill til kommisjonens forslag i november 2014.

Status
Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.