Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. .../... [forordningen om offentlig kontroll] og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 834/2007

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on organic production and labelling of organic products amending Regulation (EU) No .../... of the European Parliament and of the Council and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.10.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons omtale 26.03.2014)

Strengere regler for økologisk produksjon
Under rådsmøtet i landbruk 24. mars presenterte Europakommisjonen sitt forslag til nytt regelverk for økologisk produksjon. Regelverket er strengere for både produksjon i EU og import fra tredjeland. Landbruksråd Knut Øistad og matråd Bente Odlo rapporterer.

Europakommisjonens mål med det nye regelverket er å harmonisere reglene, samt begrense mulighetene for unntak og tilpasninger. Økologisk produksjon er ikke lenger en nisjeproduksjon. Det foreslåtte regelverket er strengere for både økologisk produksjon i EU og import fra tredjeland. Et av målene er å få slutt på diskrimineringen mellom produkter fra tredjeland og produkter fra EU.

Et av de viktigste elementene i forslaget er Europakommisjonens mandat til å forhandle med tredjeland. Etter det foreslåtte systemet vil tredjeland måtte overholde et sett av EUs produksjonsbestemmelser.

Risikobasert tilnærming
Europakommisjonen understrekte også at det nye forslaget medfører et forenklet og mer åpent system ved at en introduserer risikobasert tilnærming og et system med «gruppesertifisering». Det siste retter seg spesifikt mot småskalaprodusenter for å redusere kostnadene knyttet til inspeksjon, sertifisering og tilhørende administrative kostnader. Forslaget medfører at alle i produksjonskjeden blir subjekt for kontroll, noe som ikke er tilfelle i dag. Dette for å unngå svindel og mattrygghetsproblemer, jamfør E.coli-utbruddet i 2011.

Tilpasninger i produksjon vil forsvinne
Det meste av de eksisterende tilpasninger og unntak hva gjelder produksjon vil måtte forsvinne.

• Det vil ikke lenger være mulig å ha parallell produksjon (konvensjonell og økologisk), de vil nå måtte bli 100 prosent økologiske.
• Animalsk fôr vil måtte være 100 prosent økologisk (i dag er det en grense på fem prosent ikke-økologiske proteiner).
• Ingen plantevernmidler vil være tillatt med unntak av en avgrenset liste over godkjente produkter.

Planen er å beholde tilpasninger knyttet til naturkatastrofer, samt ha overgangsordninger knyttet til tilpasningene og unntakene som må opphøre.

I dag er det krav om årlig kontroll. Med det nye forslaget vil kontrollen bli risikobasert, samt en tilfeldig kontroll på 20 prosent av produsentene (én kontroll på hver gård hvert femte år).