Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1027 av 19. juli 2018 om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder isolasjonsavstander for Sorghum spp.

Commission Implementing Directive (EU) 2018/1027 of 19 July 2018 amending Council Directive 66/402/EEC as regards isolation distances for Sorghum spp

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.8.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av kravene til isolasjonsavtander ved dyrking av Sorghum spp. for produksjon av såvare. Endringene er en følge av nye internasjonale standarder tatt inn i OECD Seed Schemes i 2017. De nye kravene tar opp i seg utfordringene med krysspollinering med Sorghum halepense og Sorghum sudanese. Kravene trer i kraft 1. januar 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

I rettsakten innføres mer spesifikke dyrkingsregler som skal oppfylles ved oppformering av såvare. Det er ingen produksjon av såvare av Sorghum spp. i Norge, og rettsakten vil derfor ikke få noen konsekvenser for næringen i Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.07.2018
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet