Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2337 av 14. desember 2016 om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1192/69 om felles regler for standardisering av jernbaneforetaks regnskaper

Regulation (EU) 2016/2337 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 repealing Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings

Del av:

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.4.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder oppheving av forordning 1192/69 om felles regler for standardisering av jernbaneforetaks regnskaper.

Forordningen som oppheves skriver seg fra 1969 da jernbaneselskapene som regel var forvaltningsbedrifter med monopol. Hele dette regimet er forandret med jernbanelovgivningen fra 1991 og senere. Forordningen er derfor ikke lenger i samsvar med øvrig regelverk og skal oppheves som et ledd i Jernbanepakke IV.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er tatt inn i norsk rett i forskrift 6. desember 1993 nr. 1115 om gjennomføring av EØS-avtalen for jernbane, fastsatt av Samferdselsdepartementet. For å gjennomføre forordningen i norsk rett må § 2 i forskriften oppheves, og dermed også § 1 første ledd som viser til § 2 og innholdet i denne. Resten av § 1 beskriver tvisteløsningsprosessen for avgjørelser omhandlet i vedlegg XIII i EØS-avtalen, og denne delen må beholdes. Det må også gjøres en endring i vedlegg XIII i EØS-avtalen for å ta ut henvisningen til den aktuelle forordningen.

Forordningen har ingen praktisk betydning i Norge i dag, og vil ikke få rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ikke forventet at rettsakten får administrative eller økonomiske konsekvenser da den ikke er i aktiv bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget om opphevelse av forordningen ble sendt på høring sammen med øvrige forslag til lovendringer i Jernbanepakke IV den 5. februar 2013. Ingen av høringsinstansene har gått mot forslaget. Forordningen har ikke vært på høring etter vedtakelsen.
Samferdselsdepartementet har vurdert forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel. Det vil ikke være behov for tilpasningstekst. Forordningen følger hurtigprosedyren og har ikke blitt behandlet særskilt i Spesialutvalget for transport.

Vurdering
Forordningen vil ikke påvirke norske interesser eller ha påvirkning på andre internasjonale forpliktelser Norge har, og kan gjennomføres ved forskriftsendring.

Denne rettsakten skal grupperes i gruppe 2: Rettsakter som krever forskriftsendring, men som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.
Status
Forordningen ble vedtatt den 14. desember 2016, og publisert i Official Journal 23. desember 2016.

Nøkkelinformasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018
Annen informasjon