Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2337 av 14. desember 2016 om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1192/69 om felles regler for standardisering av jernbaneforetaks regnskaper

Regulation (EU) 2016/2337 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 repealing Regulation (EEC) No 1192/69 of the Council on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.12.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2016)

Sammendrag av innhold
Forslaget gjelder oppheving av forordning 1192/69, som gir medlemsstatene adgang til å kompensere visse jernbaneselskaper, herunder NSB, for merkostnader knyttet til pensjonsordninger mv. som andre transportselskaper ikke har. For at det ikke skal regnes som ulovlig statstøtte må statene offentliggjøre sine beslutninger om kompensasjon. Det er ingen gjeldende kompensasjonsordning etter disse reglene i NSB i dag.

Forordningen som foreslås opphevet skriver seg fra 1969 da jernbaneselskapene som regel var forvaltningsbedrifter med monopol. Hele dette regimet er forandret med jernbanelovgivningen fra 1991 og senere. Det er gitt egne retningslinjer for støtte til jernbaneforetak, jf. Retningslinjer fra Kommisjonen 2008/C 184/07. Forordningen er derfor ikke lenger i samsvar med øvrig regelverk og er foreslått derfor opphevet som et ledd i revisjonen av jernbanelovgivningen i Jernbanepakke IV.

Merknader
Forordningen er tatt inn i norsk rett i forskrift 6. desember 1993 nr. 1115 om gjennomføring av EØS-avtalen for jernbane, fastsatt av Samferdselsdepartementet. Blir forslaget vedtatt og forordningen opphevet må § 2 i forskriften oppheves, og dermed også § 1 første ledd som viser til § 2 og innholdet i denne. Resten av § 1 beskriver tvisteløsningsprosessen for avgjørelser omhandlet i vedlegg XIII i EØS-avtalen, og denne delen må beholdes. Det må også gjøres en endring i vedlegg XIII i EØS-avtalen for å ta ut henvisningen til den aktuelle forordningen.

Forordningen har ingen praktisk betydning i Norge i dag, og vil ikke få rettslige konsekvenser.

Det er ikke forventet at rettsakten får administrative eller økonomiske konsekvenser da den ikke er i aktiv bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget om opphevelse av forordningen ble sendt på høring sammen med øvrige forslag til lovendringer i Jernbanepakke IV den 5. februar 2013. Ingen av høringsinstansene har gått mot forslaget.

Vurdering
Forslaget vil ikke påvirke norske interesser eller ha påvirkning på andre internasjonale forpliktelser Norge har.

Forslaget er EØS-relevant og akseptabel, og det vil ikke være behov for tilpasningstekst.

Denne rettsakten skal grupperes i gruppe 2: Rettsakter som krever forskriftsendring, men som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Status
Forslaget til forordning ble fremmet av Kommisjonen 30. januar 2013 som et ledd i Jernbanepakke IV. Det er nå til behandling i Parlamentet og Rådet. Det er enighet som innholdet i markedspillaren av jernbanepakke IV, som denne forordningen er en del av, mens det fortsatt gjenstår noe arbeid med fortalene. De tre rettsaktene i markedspillaren forventes endelig vedtatt og publisert rundt årskiftet 2016/2017.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon