Ordninger for import av økologiske produkter fra Sør-Korea

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/131 av 23. januar 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/131 of 23 January 2015 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland.

Rettsakten tilføyer Republikken Korea (Sør-Korea) som et nytt tredjeland i vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 med en varighet inntil 31. januar 2018. Vedlegg III er en liste over tredjeland hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Sør-Korea er anerkjent for produktkategorien bearbeidede næringsmidler, og omfatter både ingredienser som er dyrket i Sør-Korea og importerte ingredienser. I vedlegg III er det videre inkludert informasjon for Sør-Korea om økologisk produksjonsstandard, kompetent myndighet og godkjente kontrollorgan.

Rettsakten endrer videre vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, som er en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Siden Sør-Korea nå er tilføyet i liste III med godkjente kontrollorgan, er relevante kontrollorgan for kontroll med produksjon og eksport av bearbeidede økologiske produkter fra Sør-Korea slettet i liste IV.

Endringer i vedlegg III er gjeldende i EU fra 1. februar 2015, mens endringer i vedlegg IV først er gjeldende i EU fra 1. mai 2015 for å gi virksomhetene tid til å tilpasse seg endringene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten er en del av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2015/131 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre all informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Det er gjennomført en korrigering av rettsakten som omfatter endring i datoen for gjennomføring av rettsakten fra 23. til 26. januar. Dette er derfor endret i tittelen.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.01.2015
Anvendelsesdato i EU
01.02.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0131
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro