Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1020 av 20. juni 2019 som fastsetter regler og prosedyrer for samsvar og overvåking av harmonisert regelverk for varer, og om endring direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011

Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No765/2008 and (EU) No305/2011

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2019)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen la 19. desember 2017 frem forslag til ny forordning om samsvar og håndheving av harmonisert regelverk for varer. Forslaget ble fremmet av Europakommisjonen sammen med forslag til ny forordning om prinsippet om gjensidig godkjenning av varer. Tilsammen utgjør dette en revisjon av den såkalte "varepakken", som var et av tiltakene i indre markedsstrategien som ble lagt frem av Europakommisjonen høsten 2015.

Forordningen (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar ble vedtatt 20. juni 2019. Denne medfører revisjon av deler av gjeldende forordning (EF) 765/2008 om markedstilsyn og akkreditering. Forslaget skal erstatte artikkel 15-29 i sistnevnte forordning og berører dermed hovedsakelig markedstilsyn, og ikke bestemmelsene om akkreditering, CE-merking etc. Det ble i regelverksprosessen i EU gjort til dels store endringer i Europakommisjonens opprinnelige forslag til forordning.

Bakgrunnen for forordningen er en erkjennelse av at det fortsatt er for mange varer som omsettes i det indre marked som ikke er i samsvar med krav som settes i relevant regelverk. Dette er både sikkerhetsmessig og konkurransemessig problematisk. Formålet med forordningen er å styrke tilsyn med produkter omfattet av harmonisert vareregelverk med sikte på at bare varer som oppfyller gjeldende regelverk omsettes i det indre marked.

I vedlegg I er det utarbeidet en liste over 70 rettsakter som er omfattet av forordningens virkeområde. Hvis det i noen av disse rettsaktene finnes regler om det samme som i den nye forordningen, er det de spesielle reglene som går foran, dvs. lex specialis-prinsippet kommer til anvendelse. Bestemmelsene i kapittel VII om varer som kommer fra tredjeland, gjelder alle varer omfattet av harmonisert regelverk, dersom det ikke er gitt andre mer spesifikke bestemmelser om det samme som reguleres i dette kapitlet.

De viktigste innholdsmessige endringene sammenlignet med forordning (EF) 765/2008 er følgende:

• Online-salg fremheves eksplisitt og det fremgår at tilsyn med varer som selges på denne måten må likestilles med tilsyn med varer som selges på tradisjonell måte.

• Tydelige krav til hvilken undersøkelses- og håndhevingsmyndighet de nasjonale tilsynsmyndighetene skal gis for å drive tilsynsvirksomhet og hvilke tiltak de skal iverksette.

• Det stilles krav til samarbeid mellom tilsynsmyndigheter, også over landegrensene.

• Krav om etablering av et nasjonalt kontaktpunkt for tilsyn med varer.

• Krav til at det skal finnes en ansvarlig markedsaktør i det indre marked for omsetning av varer underlagt krav i 18 spesifikke rettsakter.

• Tydeliggjøring av forordningens virkeområdet ved at det i et vedlegg til forordningen er opplistet 70 rettsakter som den gjelder for.

• Økt bruk av ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) som verktøy for meldinger og kommunikasjon.

• Flere nye definisjoner, bl.a. av distribusjonstjenester og av risiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må gjennomføres i EØS-vareloven, hvor forordning (EF) 765/2008 nå er gjennomført. Forordning 2019/1020 inneholder hjemler til å gi implementeringsrettsakter. Det bør derfor fastsettes forskriftshjemler i EØS-vareloven til å gi forskrifter som gjennomføre disse.

Det må gjøres en vurdering av hvor stort behov det er for endringer i norsk regelverk ut over selve gjennomføringen av forrodningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil innebære økonomiske og administrative konsekvenser for offentlig forvaltning, blant annet med hensyn til organisering.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i Spesialutvalget for indre marked, der alle departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Utkastet vurderes som EØS relevant og det må vurderes nærmere om det er behov for tilpasning.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 20. juni 2019. Hoveddelen av forordningen skal anvendes i EU fra 16. juli 2021. Bestemmelsene om det nye nettverket som skal opprettes på europeisk nivå skal anvendes fra 1. januar 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
06.02.2018
Høringsfrist
05.03.2018