Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1011 av 24. april 2015 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåkning av handel med narkotikaprekursorer mellom fellesskapet og tredjeland og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1011 of 24 April 2015 supplementing Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Union and third countries in drug precursors, and repealing Commission Regulation (EC) No 1277/2005

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2015)

Sammendrag av innhold
Narkotikaprekursorer er stoffer som benyttes legalt i industri, men som også kan benyttes til å fremstille narkotika. Som en konsekvens er handel med slike stoffer underlagt restriksjoner. I EU fremgår disse av forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005. Forordningen viderefører de krav som tidligere var fastsatt i forordning (EF) nr. 1277/2005

Forordningen fastsetter betingelsen for å utstede lisenser og registrering. Artikkel 3 gir betingelsene virksomheten må oppfylle for at en lisens skal kunne utstedes. Artikkel 4 angir de tilfellene der det ikke kreves lisens. Artikkel 5 angir betingelsene for registrering mens artikkel 6 angir de tilfeller registrering ikke er nødvendig. Artikkel 8 fastsetter kriterier som virksomhetene skal benytte for å dokumentere handelens lovlige formål. Artikkel 9 angir de opplysninger næringsdrivende skal gi myndighetenes som overvåker handelen. Artikkel 10 gir betingelser for utarbeidelse av lister over land som skal ha forhåndsvarsel før narkotikaprekursorer sendes til landet. Artikkel 11 fastsetter kriterier for etablering av forenklede prosederer for slikt forhåndsvarsel som nevnt over. Artikkel 12 fastsetter kriterier for etablering av forenklede prosedyrer for eksporttillatelser. Artikkel 13 gir nærmere bestemmelser om medlemsstatens meldinger til EU-kommisjonen vedrørende suspensjon og tilbakehold. Artikkel 14 opphever forordning (EF) nr. 1277/2005 som gav tilsvarende regler.

Status
Rettsakten er til vurdering i EØS-EFTA landene

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.04.2015
Anvendelsesdato i EU
01.07.2015
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet