Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1013 av 25. juni 2015 om bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåking av handel med narkotikaprekursorer mellom fellesskapet og tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1013 of 25 June 2015 laying down rules in respect of Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and of Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Union and third countries in drug precursors

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2015)

Sammendrag av innhold
Narkotikaprekursorer er stoffer som benyttes legalt i industri, men som også kan benyttes til å fremstille narkotika. Som en konsekvens er handel med slike stoffer underlagt restriksjoner. I EU fremgår disse av forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005. Forordning 1013/2015 viderefører de krav som tidligere var fastsatt i forordning (EF) nr. 1277/2005. Artikkel 3 gir nærmere regler om prosedyren for utstedelse av lisenser. Artikkel 4 angir hva den enkelte lisens kan dekke, mens artikkel 5 bestemmer hvilket format lisensen skal ha. Artikkel 6 pålegger innehaveren av en lisens å varsle myndighetene om endringer i de opplysninger som ligger til grunn for at lisensen ble utstedt. Artikkel 7 gir regler om at innehaveren av lisensen skal returnere denne til myndighetene når den ikke lenger er gyldig. Artikkel 9 gir nærmere regler om prosedyren for registrering, mens artikkel 10 regulerer hvordan operatørene skal formidle informasjon til myndighetene som benyttes for å overvåke handelen med narkotikaprekursorer. Artikkel 11 gir regler om import- og eksporttillatelser for narkotikaprekursorer, mens artikkel 12 gir bestemmelser om den europeiske databasen som gir en oversikt over operatører og brukere av narkotikaprekursorer.

Status
Rettsakten er til vurdering i EØS-EFTA-landene

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2015
Anvendelsesdato i EU
30.06.2015
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet