Overvåking dioksiner og PCB i fisk og fiskeprodukter fra Baltikum

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/688 av 2. mai 2016 om overvåking og forvaltning av forekomster av dioksiner og PCB i fisk og fiskeprodukter fra Baltikum

Commission Recommendation (EU) 2016/688 of 2 May 2016 on the monitoring and management of the presence of dioxins and PCBs in fish and fishery products from the Baltic region

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 4.5.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (1) fastsætter grænseværdier for dioxiner, for summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er og for ikke-dioxinlignende PCB'er i fisk og fiskevarer. Der er i nævnte forordning fastsat undtagelser, som giver Finland, Sverige og Letland mulighed for at tillade markedsføring på deres hjemmemarked af vildlaks, vildsild større end 17 cm, vildrødding, vildflodlampret, vildhavørred og produkter heraf fra Østersøområdet, som er bestemt til konsum på deres område og har et indhold af forurenende stoffer, der overskrider grænseværdien.

(2) Visse fisk og fiskevarer fra Østersøregionen overskrider jævnligt grænseværdierne. Det er ikke muligt at kontrollere, om hvert enkelt parti fisk og fiskevarer overholder grænseværdierne. For at sikre, at kun fisk og fiskevarer, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, markedsføres, er der derfor blevet udarbejdet en liste over fisk fra Østersøregionen, hvor manglende overholdelse af grænseværdierne kan forventes. Denne liste er udarbejdet på baggrund af tilgængelige data og skal ajourføres regelmæssigt. Der er fastsat særlige risikohåndteringsforanstaltninger for fisk og fiskevarer fra Østersøregionen, for hvilke der ikke kan sikres overholdelse af grænseværdierne på grundlag af de tilgængelige data om forekomsten af forurenende stoffer, for at sikre, at kun fisk og fiskevarer, som er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, markedsføres.

(3) Det er nødvendigt fortsat at overvåge forekomsten af dioxiner og PCB'er i fisk og fiskevarer fra Østersøregionen. Det er hensigtsmæssigt at anbefale et minimumsantal stikprøver af fisk og fiskevarer, som skal analyseres på en koordineret måde, baseret på fangstmængden —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.05.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet