Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/464 av 19. mars 2018 om overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang

Commission Recommendation (EU) 2018/464 of 19 March 2018 on the monitoring of metals and iodine in seaweed, halophytes and products based on seaweed

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.3.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Grænseværdierne for arsen, cadmium og bly i en række fødevarer er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (1). Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsat grænseværdier for disse stoffer i tang og saltplanter, dog med undtagelse af de i nævnte forordning fastsatte grænseværdier for kosttilskud, der udelukkende eller hovedsageligt består af tang eller produkter fremstillet af tang.

(2) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 er maksimalgrænseværdien for kviksølv i alger og prokaryote organismer på nuværende tidspunkt fastsat til en standardværdi på 0,01 mg/kg.

(3) Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler fastsatte i 2006 den øvre grænse for indtag af jod til 600 μg/dag for voksne og 200 μg/dag for børn i alderen mellem 1 og 3 år. Den anførte, at indtagelse af jodrige algeprodukter, særlig tørrede produkter, kan føre til indtag af jod i farlig mængde, hvis disse produkter indeholder mere end 20 mg jod/kg tørstof, og den eksponerede befolkning bor i et område med endemisk jodmangel.

(4) Tilgængelige data om forekomst viser, at tang indeholder væsentlige koncentrationer af arsen, cadmium, jod, bly og kviksølv. Da saltplanter også vokser i et havmiljø, kan det med rimelighed antages, at der i forbindelse med optagelse af disse stoffer og kontaminering vil vise sig et lignende mønster.

(5) Tang og saltplanter får en stadigt stigende betydning for visse EU-forbrugeres forbrugsmønstre. Det er derfor nødvendigt at vurdere, om andelen af arsen, cadmium, jod, bly og kviksølv fra tang og saltplanter i den samlede eksponering for disse stoffer kræver en fastsættelse af grænseværdier for arsen, cadmium og bly i disse varer eller en ændring af grænseværdierne for kviksølv i alger og prokaryote organismer, eller om der skal træffes foranstaltninger i forbindelse med eksponeringen for jod fra disse produkter.

(6) Bilagene til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 indeholder specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer baseret på tang. For visse af disse tilsætningsstoffer anbefaler EFSA, at værdierne for urenheder i toksiske grundstoffer revideres for at sikre, at anvendelsen af disse tilsætningsstoffer ikke udgør en betydelig kilde til eksponering for disse toksiske grundstoffer, navnlig for spædbørn og småbørn. Derfor bør eksponeringen for arsen, cadmium, job, bly og kviksølv i fødevaretilsætningsstoffer baseret på tang og alger vurderes.

(7) Der er i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF fastsat grænseværdier for arsen, bly, cadmium og kviksølv. Da visse tangarter anvendes som foder, bør metalindholdet i disse arter undersøges, både af dyresundhedsmæssige årsager og i lyset af overførslen af disse metaller til animalske fødevarer.

(8) Der bør indsamles data om forekomst for arsen, cadmium, jod, bly og kviksølv i en række tangarter, saltplanter og produkter baseret på tang til støtte for en vurdering af eksponeringen via kosten —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.03.2018
Anvendelsesdato i EU
21.03.2018
Hjemmel eller endrer
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet