Passasjerseter for traktorer

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/52/EU av 11. august 2010 om endring for tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/763/EØF om passasjerseter for jord- eller skogbrukstraktorer og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF om visse deler av og spesifikasjoner for jord- eller skogbrukstraktorer

Commission Directive 2010/52/EU of 11 August 2010 amending, for the purposes of adaptation of their technical provisions, Council Directive 76/763/EEC relating to passenger seats for wheeled agricultural or forestry tractors and Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2010/52/EU endrer direktiv 76/763/EØF av 27. juli 1976 og Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF av 30. november 2009. Direktivene er to av særdirektivene til direktiv 2003/37/EF om EF-typegodkjenning for jord - og skogsbrukstraktorer.

Sikkerhet er en av de viktigste grunnpillarer i direktiv 2003/37/EF. For å øke beskyttelsen av brukerne, er det viktig at kravene i nevnte direktiv med tilhørende særdirektiv fullstendiggjøres. Hovedformålet med endringsdirektivet er derfor å oppdatere sikkerhetskravene slik at disse omfatter alle risikoelementene som er anført i direktiv 2006/42/EF vedlegg I, om maskiner. Endringen medfører at direktiv 2006/42/EF ikke lenger får anvendelse på traktorer, som er typegodkjent på bakgrunn av typegodkjennelseslovgivningen for jord- og skogbrukstraktorer, da gjennomføringen av nærværende endringsdirektiv betyr at direktiv 2003/37/EF nå skal omfatte alle risikoelementer.

Den Europeiske Standardiseringsorganisasjonen (CEN) har utarbeidet harmoniserte standarder for beskyttelse av passasjerer/fører i forbindelse med velt og for beskyttelse mot farlige stoffer. Disse standardene er vedtatt og offentliggjort, og bør derfor innarbeides i dette direktiv.

I direktiv 76/763/EØF er det fastsatt krav til utforming og montering av passasjerseter på jord og- skogbrukstraktorer. For å øke sikkerheten skal dette direktivet endres ved at det nå skal inkorporeres ytterligere tekniske forskrifter for beskyttelse av passasjerer, jf. direktiv 2006/42/EF, hva angår veltning og sikkerhetsseleforankringer til passasjerseter. Dette innebærer at det etter direktivet vil stilles krav om at passasjersetene skal utformes etter standard EN 15694:2009.

I direktiv 2009/144/EF et det fastsatt tekniske forskrifter for visse deler og spesifikasjoner for jord - og skogbrukstraktorer. Direktivet skal endres for å øke beskyttelsen i forbindelse med fare for inntrengning av gjenstander og farlige væsker i førerhuset. Det skal også fastsettes minstekrav til betjeningsanvisninger, som sikrer at traktorbrukere har de nødvendige opplysninger for å vurdere om traktorene er egnet til ønsket formål. I henhold til direktiv 2010/52/EF, artikkel 3, skal traktorer i forbindelse med typegodkjenning oppfylle kravene i direktiv 2009/144/EF.

Vurdering
Norge stiller seg positivt til direktivet ettersom det innebærer forbedret sikkerhet for passasjerer/fører av traktor. Direktivet vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskrift. Herunder må listen over krav i vedlegg I til kjøretøyforskriften av 4. oktober 1994 oppdateres.

Direktivet er relevant og akseptabelt etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av dette direktiv.

Status
Direktivet ble vedtatt 11. august 2010 og trådte i kraft i EU 2. mars 2011.

Direktiv 2010/52/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte den 10 februar 2012, ved komitebeslutning 8/2012. Rettsakten er implementert i vedlegg I til forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 16.februar 2012.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2010
Gjennomføringsfrist i EU
01.03.2011
Anvendelsesdato i EU
02.03.2011
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 947-952
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012