Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2020/177 av 11. februar 2020 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF, kommisjonsdirektiv 93/49/EØFand 93/61/EØF og gjennomføringsdirektiv 2014/21/EU og 2014/98/EU med hensyn til planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale

Commission Implementing Directive (EU) 2020/177 of 11 February 2020 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC, Commission Directives 93/49/EEC and 93/61/EEC and Implementing Directives 2014/21/EU and 2014/98/EU as regards pests of plants on seeds and other plant reproductive material

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 13.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 skal finde anvendelse fra den 14. december 2019. For at forordningens bestemmelser kan få fuld virkning, skal der vedtages gennemførelsesbestemmelser, der regulerer skadegørere, planter, planteprodukter og andre objekter, samt krav, som er nødvendige for at beskytte Unionens område mod plantesundhedsmæssige risici.

(2) I den forbindelse bør der fastsættes specifikke regler for at listeopføre EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere samt foranstaltninger til at forhindre deres forekomst på de respektive planter til plantning.

(3) Skadegørerne i del A i bilag I og del A, kapitel I, i bilag II til Rådets direktiv 2000/29/EF er blevet revurderet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»EFSA«) med henblik på at opstille listen over EU-karantæneskadegørere i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/2031. Revurderingen var nødvendig for at opdatere de pågældende skadegøreres plantesundhedsmæssige status i overensstemmelse med den seneste tekniske og videnskabelige udvikling og for at vurdere, om de opfylder kriterierne i artikel 3 hvad angår Unionens område og afsnit 1 i bilag I til nævnte forordning.

(4) Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne (EPPO) har foretaget en revurdering af de skadegørere, der er opført i del A, kapitel II, i bilag II til direktiv 2000/29/EF, afgrøderne under punkt 3 og skadegørerne under punkt 6 i bilag I til direktiv 66/401/EØF, skadegørerne under punkt 3 i bilag II til direktiv 66/402/EØF, bilag I og punkt 4 i bilag II til direktiv 68/193/EØF, og de skadegørere, der er opført i de retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 98/56/EF, bilag II til direktiv 2002/55/EF, bilag I og II til direktiv 2002/56/EF, og de skadegørere, der er opført i de retsakter, der er vedtaget i henhold til samme direktivs artikel 18, litra c), og punkt 4 i bilag I og del I, punkt 5, i bilag II til direktiv 2002/57/EF og artikel 4 i direktiv 2008/72/EF.

(5) Som følge af revurderingen er de relevante regulerede ikke-karantæneskadegørere, de respektive planter til plantning og tærskelværdier for forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på de respektive planter til plantning opført i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072. Derudover er der fastsat tiltag til at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere i bilag V til samme gennemførelsesforordning.

(6) Der bør ved direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/55/EF, 2002/56/EF, 2002/57/EF, 93/49/EØF, 93/61/EØF og gennemførelsesdirektiv 2014/21/EU og 2014/98/EU fastsættes yderligere foranstaltninger med hensyn til de regulerede ikke-karantæneskadegørere, som er relevante for deres anvendelsesområde.

(7) Direktiverne bør derfor opdateres for at tilpasse eller fjerne bestemmelser vedrørende nogle skadegørere, der kan betegnes som regulerede ikke-karantæneskadegørere i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/2031.

(8) Af hensyn til klarheden og tilpasningen til den nye lovramme bør det angives i de nævnte direktiver, at frø eller andet planteformeringsmateriale, alt efter hvad der er relevant, også skal opfylde kravene vedrørende EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og regulerede ikke-karantæneskadegørere i de gennemførelsesretsakter, der vedtages i henhold til artikel 5, stk. 2, artikel 32, stk. 3, artikel 37, stk. 2, artikel 37, stk. 4, artikel 40, stk. 2, artikel 41, stk. 2, artikel 53, stk. 2, artikel 54,stk. 2, artikel 72, stk. 1, artikel 73, artikel 79, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, samt de foranstaltninger, der vedtages i henhold til samme forordnings artikel 30, stk. 1. Samme angivelse bør indsættes i direktiv 66/401/EØF, selv om der deri ikke fastsættes yderligere krav vedrørende specifikke regulerede ikke-karantæneskadegørere.

(9) Af hensyn til klarheden og harmoniseringen af de forskellige termer bør det angives i de nævnte direktiver, at frøet eller andet planteformeringsmateriale, alt efter hvad der er relevant, skal være praktisk taget fri for skadegørere, der reducerer anvendeligheden og kvaliteten af frøet eller andet planteformeringsmateriale, alt efter hvad der er relevant.

(10) Navnlig bør henvisningerne til skadegørere og de respektive tærskelværdier i bilag I og II til direktiv 66/402/EØF opdateres for at sikre overensstemmelse med listeopførelsen af de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og tærskelværdier i overensstemmelse med bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072.

(11) Direktiv 68/193/EØF bør opdateres med nye krav for at afspejle udviklingen i den videnskabelige eller tekniske viden med hensyn til vinproduktion og for at inkludere nye krav på grundlag af EPPO’s vurdering af regulerede ikke-karantæneskadegørere. Kravene bør erstatte de eksisterende sundhedskrav til moderkvarterer og vinplanteskoler og omfatte krav til jorden og produktionsbetingelser for moderkvarterer og vinplanteskoler og krav med hensyn til produktionsanlæg, inspektioner, lister over regulerede ikke-karantæneskadegørere og de respektive foranstaltninger, der skal forhindre forekomsten af dem. Bilag I og II til nævnte direktiv bør derfor ændres.

(12) Listerne over regulerede ikke-karantæneskadegørere, skadegørere og planter i bilagene til direktiv 93/49/EØF og 93/61/EØF bør opdateres og erstattes af nye lister for at sikre overensstemmelse med de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere, planter til plantning og tærskelværdier som opført i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072.

(13) I nævnte direktiver bør det endvidere fastsættes, at det respektive formeringsmateriale i det mindste ved visuel inspektion bør være praktisk taget frit på produktionsstedet for alle skadegørere, der er opført i de respektive bilag til nævnte direktiver for så vidt angår det respektive formeringsmateriale. Dette er nødvendigt for at sikre en tilgang på produktionsniveauet, som er mindre streng end tilgangen vedrørende kravene til formeringsmateriale, der bringes i handelen.

(14) Listen over insekter punkt 3, litra b), i bilag II til direktiv 2002/55/EF bør erstattes af en ny liste for at sikre sammenhæng med de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere, planter til plantning og tærskelværdier som opført i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072.

(15) De skadegørere, der er omhandlet i bilag I og II til direktiv 2002/56/EF, bør erstattes af en ny liste for at sikre sammenhæng med de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og tærskelværdier for basislæggekartofler og certificerede læggekartofler, som opført i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072.

(16) Henvisningerne til skadegørere, de respektive tærskelværdier samt visse betingelser vedrørende de respektive planter til plantning i bilaget til gennemførelsesdirektiv 2014/21/EU bør ændres.

(17) De skadegørere, der er omhandlet i bilag I og II til direktiv 2002/57/EF, bør erstattes af en ny liste for at sikre sammenhæng med de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere, planter til plantning og tærskelværdier som opført i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072.

(18) EPPO har yderligere konkluderet, at to jordbårne skadegørere, nemlig Phialophora gregata og Phytophthora megasperma, der kan overføres via jord til frø af sojabønner, ikke bør listeopføres som regulerede ikke-karantæneskadegørere. Derfor udgør affald ikke længere en risiko i forbindelse med disse skadegørere, og affaldskravet for frø af sojabønner bør undtages fra direktivets anvendelsesområde.

(19) Gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU bør opdateres yderligere med nye krav for at afspejle udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden med hensyn til produktion af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter og på grundlag af EPPO’s vurdering af regulerede ikke-karantæneskadegørere. Opdateringen bør omfatte de eksisterende sundhedskrav for de forskellige kategorier af formeringsmateriale og indarbejde nye regulerede ikke-karantæneskadegørere samt foranstaltninger for de pågældende regulerede ikke-karantæneskadegørere og omfatte krav med hensyn til produktionsanlæg, produktionssted eller område for at forhindre forekomst af alle listeopførte regulerede ikke-karantæneskadegørere på de respektive planter til plantning.

(20) På tidspunktet for vedtagelsen af gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU var der ingen klar sondring mellem materiale i produktionsanlæg og formeringsmateriale bestemt til afsætning. Hvad angår sundhedskravene til de forskellige kategorier af formeringsmateriale i direktiv 2014/98/EU bør der sondres klart mellem sundhedskravene for moderplanter og formeringsmateriale i produktionsanlæg og formeringsmateriale bestemt til afsætning. Formeringsmateriale bestemt til afsætning bør ved visuel inspektion være frit for alle regulerede ikke-karantæneskadegørere, som er opført i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for de relevante slægter og arter, der er omfattet. Derfor indeholder bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 en nultolerancetærskel for alle regulerede ikke-karantæneskadegørere. Moderplanter og formeringsmateriale i basis-, certificeret- og Conformitas Agraria Communitatis (CAC)-kategorierne i produktionsanlæggene kan udvise symptomer på visse regulerede ikke-karantæneskadegørere, på betingelse af at der er truffet passende foranstaltninger for de pågældende moderplanter og det pågældende formeringsmateriale. Sådanne foranstaltninger kan vedrøre fjernelse af moderplanterne og formeringsmaterialet, så det ikke er i nærheden af andet formeringsmateriale i samme kategori, eller bortrydning og, hvor det er relevant, destruktion af det pågældende materiale.

(21) I gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU henvises der i artikel 10, 16 og 21 og i bilag I, del B, til tærskelværdier uden angivelse af, hvilke materialetyper tærskelværdierne gælder for. Af klarhedshensyn indeholder bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 en nultolerancetærskel for alle regulerede ikke-karantæneskadegørere på frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til afsætning. Artikel 10, 16 og 21 i gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU bør opdateres i overensstemmelse med den tilgang, og tærskelværdierne for regulerede ikke-karantæneskadegørere bør udgå fra bilag I, del B.

(22) Nye regulerede ikke-karantæneskadegørere bør medtages i bilag I og II til gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, mens visse navne på frugtarter bør opdateres i bilag III til samme direktiv.

(23) Derudover bør kravene i bilag IV til gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU opdateres under hensyntagen til EPPO’s vurdering.

(24) Dette direktiv bør træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at give de kompetente myndigheder og professionelle operatører tilstrækkelig tid til at forberede sig på dets gennemførelse og anvendelse.

(25) For at give de kompetente myndigheder og de professionelle operatører tilstrækkelig tid til at opfylde bestemmelserne i dette direktiv, bør det anvendes fra den 1. juni 2020.

(26) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.02.2020
Gjennomføringsfrist i EU
31.05.2020
Anvendelsesdato i EU
31.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet