Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/183 av 11. februar 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 som i forbindelse med forlengelsesprosedyren tildeler medlemsstatene ansvar for evalueringen av virksomme stoffer som har en godkjenning som utløper før 31. desember 2018

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/183 of 11 February 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 allocating to Member States, for the purposes of the renewal procedure, the evaluation of the active substances whose approval expires by 31 December 2018 at the latest

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2016)

Sammendrag av innhold
Når aktive stoffer blir godkjent etter reglene i forordning (EU) nr. 1107/2009 blir det gitt godkjenning for en periode på inntil ti år med unntak av lav-risikostoffer som kan få noe lenger godkjennelse. Stoffene som er godkjent blir ført opp på listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. I den forordningen fremkommer også utløpsdato for godkjenning. Søknader for fornyelse av godkjenning skal sendes senest tre år før utløpet av godkjenningen. For aktive stoffer som har en godkjenning som utløper senest 31. desember 2018 er arbeidet med revurderingene av stoffene alt fordelt mellom landene. Forordning (EU) nr. 686/2012 navngir hvert enkelt aktivt stoff som skal revurderes og tildeler en rapportør og en co-rapportør for hvert stoff. Denne forordningen endrer forordning (EU) nr.686/2012 ved at det legges til en B liste. B-listen fordeler arbeidet med revurderinger av stoffer, som har godkjenning som utløper mellom 31. desember 2018 og 31. desember 2021, mellom landene. Norge er oppført som co-rapportør for Aclonifen og Azoxystrobin og rapportør for Benfluralin, Metosulam og Penconazole.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv (91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring av forskrift om plantevernmidler.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at Norge blir foreslått som saksbehandler for aktive stoffer vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter. Det er hjemmel i forordning (EF) nr. 1107/2009 til å ta betalt for søknadsbehandlingen tilsvarende kostandene. På bakgrunn av antatte gjennomsnittskostnader er det gitt norske gebyrer i forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Mattilsynet har startet en oppbemanning på området for å ta hånd om den økte arbeidsmengden. Se for øvrig EØS-notat og høringsbrev til forordning (EF) 1107/2009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.02.2016
Anvendelsesdato i EU
03.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 514-525
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2016
Anvendes fra i Norge
12.07.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0183
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro