Prioritetsliste for utvikling av regler og retningslinjer for gass- og elektrisitetsmarkedet i 2014

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/442/EU av 21. august 2013 om etablering av den årlige prioritetsliste med hensyn på utformning av nettregler og retningslinjer for 2014

Commission Decision 2013/442/EU of 21 August 2013 on the establishment of the annual priority lists for the development of network codes and guidelines for 2014

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.8.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

BAGGRUND

(1) På Det Europæiske Råd den 4. februar 2011 blev 2014 fastsat som målår for gennemførelsen af det indre marked for elektricitet og gas. Den tredje energipakke er et vigtigt element i udviklingen hen imod dette mål. Der skal dog træffes yderligere foranstaltninger for, at gas og el kan flyde frit over hele Europa. De netregler og retningslinjer, der er omhandlet i den tredje liberaliseringspakke, vil udgøre det relevante regelgrundlag for den videre udvikling.

(2) Som et første skridt hen imod bindende EU-netregler skal Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 (»elforordningen«) og artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009 (»gasforordningen«) opstille en årlig prioritetsliste over de områder, som skal medtages i udviklingen af netregler. Ved opstillingen af disse prioriteter skal Europa-Kommissionen høre Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (»ACER«), det relevante EU-net af transmissionssystemoperatører (»ENTSO«) og øvrige relevante interessenter. I denne afgørelse fastsættes de prioriteter, som Kommissionen er nået frem til på grundlag af resultatet af den offentlige høring.

(3) For at kunne planlægge ressourceanvendelsen er det vigtigt årligt at udpege hovedområderne for udvikling af netregler og retningslinjer. Så snart et område udpeges som vigtigt for første gang, skal der foretages indkredsende arbejde for at afgøre, i hvilken grad der er behov for harmonisering. På de nøgleområder, hvor arbejdet med netregler og retningslinjer allerede er påbegyndt, vil dette arbejde fortsætte og blive afsluttet.

OFFENTLIG HØRING

(4) Den offentlige høring, jf. artikel 6, stk. 1, i el- og gasforordningerne, fandt sted fra den 2. april til den 13. maj 2013. Kommissionen modtog 22 svar.

(5) Følgende er de vigtigste generelle bemærkninger, der er modtaget under den offentlige høring:

a) Den offentlige høring har klart vist, at interessenterne bakker op om Kommissionens målrettede tilgang til prioritering af arbejdet for at tilvejebringe de nøgleelementer, der er nødvendige for gennemførelsen af det indre marked for energi. Interessenterne har den holdning, at Kommissionen i høringen har udpeget de vigtigste opgaver, der skal løses for at øge integrationen på det indre marked for energi, og at der ikke skal tilføjes yderligere opgaver til den årlige prioritetsliste for 2014.

b) Flere interessenter understregede vigtigheden af, at allerede vedtagne netregler gennemføres korrekt, og nogle opfordrer til, at Kommissionen og ACER spiller en mere aktiv rolle i bestræbelserne på at sikre en ensartet gennemførelse. Endvidere ønskede interessenterne klarhed om fremtidige ændringer af de vedtagne netregler og om, hvordan området vil blive forvaltet. En enkelt interessent fremhævede, at der er akut behov for en verdensomspændende og entydig liste over definitioner, som gælder for alle netregler.

c) Flere interessenter understregede vigtigheden af en gennemsigtig, effektiv og sammenhængende proces, der garanterer, at interessenterne inddrages tidligt og indgående i processen. Det blev også nævnt, at der bør afsættes tilstrækkelig tid til udvikling af robuste netregler, herunder til høring af de involverede aktører. I forbindelse hermed ønskede flere interessenter, at udkast til forslag til overordnede retningslinjer og netregler ledsages af relevante konsekvensanalyser, der har været i høring hos interessenterne.

(6) Følgende er de vigtigste bemærkninger vedrørende den årlige prioritetsliste for 2014, hvad angår netregler for el, der er modtaget under den offentlige høring:

a) Adskillige interessenter udtrykte bekymring over, at de netregler, der er under udvikling, ikke sikrer en tilstrækkelig grad af harmonisering på EU-niveau, og pegede på, at mange beslutninger (f.eks. om data og metoder) ikke indarbejdes i selve regelsættet, men skal afgøres i efterfølgende beslutningstagnings-/godkendelsesforløb af TSO’erne og de nationale regulerende myndigheder. Interessenterne frygter, at dette fører til, at der opstår et yderligere lovgivninglag på EU-plan, der øger kompleksiteten i stedet for at løse de eksisterende problemer med forskellige typer netforvaltning og regler for markedsorganisation.

b) Nogle interessenter udtrykte bekymring for, at der kan opstå uoverensstemmelser mellem netregler og anførte, at det har vist sig ikke at være den mest effektive måde at etablere EU-regler på at udvikle flere forskellige sæt netregler ud fra de samme overordnede retningslinjer, hvorfor de foreslog kun at udvikle et sæt netregler, der er i overensstemmelse med de relevante overordnede retningslinjer. Nogle interessenter understregede, at i det mindste visse netregler bør udvikles på én gang for at sikre ensartethed, herunder reglerne om krav til generatorer, reglerne om (fremadrettet) kapacitetsfordeling på lang sigt, reglerne om balancering og reglerne om krav i forbindelse med nødsituationer.

c) Flere interessenter bakkede op om, at der udarbejdes regler om harmoniserede transmissionstarifstrukturer, idet den eksisterende vifte af takststrukturer skaber uligheder for elproduktionsselskaberne i EU, da nogle f.eks. skal betale nettakster og andre ikke.

d) ENTSO-E gav udtryk for bekymring over, at den årlige prioritetsliste for 2014 ikke omfatter regler om investeringsincitamenter, mens disse indgik i listen for 2013. ENTSO-E er af den opfattelse, at det medfører en risiko for svækkelse af virkningen af hele forordningen om retningslinjer for transeuropæisk energiinfrastruktur (»TEN-E-forordningen«) at bero på den procedure, der er fastsat i TEN-E-forordningen, i henhold til hvilken EU kan udstede retningslinjer i tilfælde af, at den mener, at den metode, der offentliggøres senest den 31. marts 2014 af de nationale tilsynsmyndigheder på grundlag af ACER's anbefalinger om bedste praksis, ikke er tilstrækkelig til at sikre en rettidig gennemførelse af projekter af fælles interesse.

(7) Følgende er de vigtigste bemærkninger vedrørende den årlige prioritetsliste for 2014, hvad angår netregler for gas, der er modtaget under den offentlige høring:

a) Størstedelen af interessenterne hilste beslutningen om at sætte gradvis udvidelse af kapaciteten på den årlige prioritetsliste for 2014 velkommen og understregede, at reglerne i forberedelsesfasen bør drøftes grundigt med interessenterne og være forenelige med netreglerne om kapacitetstildelingsmekanismer. Flere interessenter, herunder ENTSOG, fremhævede den tætte sammenhæng mellem takstreglerne og reglerne om gradvist udvidet kapacitet, og pegede på, at der skal arbejdes med sammenhængen mellem disse områder.

b) En række interessenter, herunder ENTSOG, bakkede op om, at der i 2014 gennemføres en screeningundersøgelse af reglerne om handel med henblik på at afgøre, om der er behov for harmoniserede EU- regler for udformningen af kapacitetsprodukter og -aftaler, for så vidt angår forsyningsstabilitet, begrænsninger med hensyn til kapacitetstildelinger og sekundære markeder. Undersøgelsen skal tage hensyn til erfaringerne med gennemførelsen af netreglerne for kapacitetstildelingsmekanismer og balancering og de mulige konsekvenser ved at øge andelen af vedvarende energi på elmarkederne. En enkelt interessent foreslog at foretage en trinvis analyse af forskellene i kontraktbetingelser og transmissionssystemoperatørprocesser for hvert enkelt sammenkoblingspunkt. ENTSOG opfordrede til, at det erkendes, at manglende kapacitetsbalance og forskellige grader af forsyningsstabilitet er en uundgåelig konsekvens af gennemførelsen af entry/exit-systemer. En interessent var stærk modstander af yderligere harmonisering af udformningen af kapacitetsprodukter og -aftaler, da det ikke er påkrævet og vil medføre et utilstrækkeligt udbud af uafbrydelig kapacitet og i sidste ende ineffektive investeringer. Det blev desuden fremført, at regler om handel ikke bør gøre gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på energimarkedet mere kompleks, end den allerede er.

c) En enkelt aktør efterlyste netregler om gaskvalitet og netregler for benchmarkafhængige effektivitetsgevinster, herunder de relevante takster, med henblik på at nå målet om at skabe et indre marked på en effektiv og virkningsfuld måde, og foreslog som et første skridt at stille ACER til opgave at foretage en sammenligning af alle TSO’er i EU, herunder alle ydede tjenester.

d) En enkelt interessent foreslog, at prioritetslisten skulle omfatte retningslinjer for, hvordan man løser problemet med de historiske kontrakter i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009.

(8) Selv om denne afgørelse alene har til formål at fastsætte den årlige prioritetsliste for 2014, forespurgte Kommissionen også interessenterne om behovet for og det eventuelle omfang af netregler og retningslinjer, der kunne overvejes som indsatsområder efter 2014, således at ACER er i stand til at planlægge indkredsende arbejde i sit arbejdsprogram for 2014.

(9) Følgende er de vigtigste bemærkninger, der er modtaget under den offentlige høring, vedrørende det formodede behov for netregler og retningslinjer og deres omfang efter 2014 på elområdet:

a) Nogle interessenter bifaldt regler om fastsættelse af principper til vurdering af transmissionsnets tilstrækkelighed og således også om fremsættelse af krav over for tredjemand. Andre interessenter mente, at der ikke er medtaget regler om reserver, tilstrækkelighed og kapacitetsmekanismer i artikel 8, stk. 6, i el- og gasforordningerne, og at der derfor ikke er et ordenligt retsgrundlag for sådanne regler, der snarere hører ind under de nationale regeringers kompetenceområde.

b) Flere interessenter fremsatte ønske om en præcisering af, hvad der vil indgå i reglerne om operationel koordinering.

c) En enkelt interessent stillede forslag om udvikling af regler om indkøb, handel og forvaltning af accessoriske tjenesteydelser samt alle former for fleksibilitets- og kapacitetstjenesteydelser med det overordnede mål at udvikle et EU-marked for netstøttetjenesteydelser, herunder balancering og alle former for fleksibilitetstjenesteydelser.

(10) Følgende er de vigtigste bemærkninger, der er modtaget under den offentlige høring, vedrørende det formodede behov for netregler og foranstaltninger og deres omfang efter 2014 på gasområdet:

a) Flere interessenter mente, at reglerne om netforbindelser og nødforanstaltninger skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden.

b) Interessenterne satte spørgsmålstegn ved rækkevidden af reglerne om nettilslutning, for så vidt angår stedsafhængige prissignaler, og bakkede ikke op om udvikling af sådanne regler.

AFGØRELSE

(11) Under henvisning til interessenternes bidrag til støtte for prioritering af arbejdet med at tilvejebringe de nøgleelementer, der er nødvendige for gennemførelsen af det indre marked for energi i 2014, og de forskellige foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre det, det forhold at ressourcerne er begrænsede, at det kræver ressourcer at gennemføre allerede vedtagne netregler og retningslinjer korrekt, og at et nyt område, der tilføjes den årlige prioritetsliste for 2014, ikke nødvendigvis giver anledning til, at der vedtages retningslinjer eller netregler i 2014, har Kommissionen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.08.2013
Anvendelsesdato i EU
11.09.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet