Prioritetsliste for utvikling av regler og retningslinjer for gass- og elektrisitetsmarkedet i 2017

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/89 av 17. januar 2017 om etablering av den årlige prioritetsliste for 2017 med hensyn på utformning av nettregler og retningslinjer

Commission Implementing Decision (EU) 2017/89 of 17 January 2017 on the establishment of the annual priority lists for 2017 for the development of network codes and guidelines

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.1.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Udviklingen og gennemførelsen af netregler og retningslinjer er vigtig, hvis det skal lykkes at integrere det indre marked for energi fuldt ud. Den tredje energipakke har skabt en institutionel ramme for udviklingen af netregler med henblik på at harmonisere de tekniske, operationelle og markedsmæssige regler for el- og gasnettene, hvor det er nødvendigt. Med dette mål for øje arbejder Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (»ACER«), det europæiske net af transmissionssystemoperatører (»ENTSO«) og Europa-Kommissionen tæt sammen med alle relevante interessenter.

(2) De områder, hvor der kan udvikles netregler, er anført i artikel 8, stk. 6, i forordning (EF) nr. 714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009. Til trods for muligheden for at udvikle netregler kan Kommissionen også beslutte at udarbejde retningslinjer på de områder, der er fastlagt i artikel 18, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EF) nr. 714/2009 og i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009. Kommissionen bør i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 og forordning (EF) nr. 715/2009 først fastlægge en årlig prioritetsliste over de områder, som skal medtages i udviklingen af netregler.

(3) Harmoniserede gasregler om håndtering af kapacitetsbegrænsninger, kapacitetstildeling og balancering samt interoperabilitet og dataudveksling er allerede blevet vedtaget og offentliggjort de seneste tre år.

(4) Harmoniserede elregler om kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, nettilslutning af produktionsanlæg, nettilslutning af distributionsanlæg, tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og fremadrettet kapacitetstildeling er allerede blevet vedtaget og offentliggjort.

(5) I den offentlige høring støttede hovedparten af interessenterne prioriteringen af det allerede påbegyndte arbejde, og de påpegede vigtigheden af en ordentlig og velkoordineret gennemførelse af de vedtagne netregler og retningslinjer, således at interessenterne involveres på en struktureret måde. Hvad angår el støttede en række af interessenterne udarbejdelsen af regler vedrørende harmoniserede transmissionstarifstrukturer, regler vedrørende distribution af fleksibilitet og regler vedrørende driftsuddannelse.

(6) For at kunne tage hensyn til interessenternes svar og fremtidige lovgivningsinitiativer i forbindelse med udformningen af energimarkedet, kombineret med det forhold at der kræves betydelige ressourcer fra alle relevante parter, herunder Europa-Kommissionen, ACER, ENTSO og interessenterne, til de forskellige foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre fuld integration af det indre marked for energi, og til gennemførelsen af netregler og retningslinjer, er der ikke føjet nye områder til de årlige prioritetslister.

(7) Idet der tages hensyn til konklusionerne fra Gasreguleringsforum 2016, arbejdes der i 2017 ikke med et ændringsforslag til netreglerne om interoperabilitet og dataudveksling, som indarbejder de vedtagne CEN standarder for gas med høj brændværdi (H-gas) (EN 16726:2015)

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.01.2017
Anvendelsesdato i EU
07.02.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet