Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/644 av 5. april 2017 om prøvetaking og analyse for kontroll av nivåer av dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av forordning (EU) nr. 589/2014

Commission Regulation (EU) 2017/644 of 5 April 2017 laying down methods of sampling and analysis for the control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EU) No 589/2014

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
I forordning (EU) nr. 1881/2006 er det fastsatt grenseverdier for ikke-dioksinlignende polyklorerte bifenyler (heretter kalt "PCB'er"), dioksiner og furaner og for summen av dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB'er (dl-PCB) i visse næringsmidler. Det var i tillegg gitt særlige bestemmelser om prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, dl-PCB og ikke-dioxinlignende PCB'er i forordning (EU) nr. 589/2014.

Det bør sikres at næringsmiddelvirksomheter som analyserer for disse stoffene bruker prøvetakingsmetoder gitt i denne forordningen slik at prøvene er representative. EUs referanselaboratorie for dioksiner og PCB'er har i tillegg dokumentert at analyseresultater i visse tilfeller ikke er pålitelige hvis metodens ytelseskriterier, som var fastsatt i forordning (EU) 589/2014, ikke ble fulgt. Metodens ytelseskriterier skal derfor også følges for prøver som er tatt av virksomheten.

Det er også gjort flere tekniske endringer i det nye regelverket. Fremgangsmåten der det brukes en beslutningsgrense for å sikre at et analyseresultat med en viss sannsynlighet ligger over grenseverdien skal ikke lenger benyttes for analyser av dioksiner og PCB’er i visse næringsmidler. Av denne grunn fjernes fremgangsmåten fra regelverket. Kun fremgangsmåten hvor utvidet usikkerhet beregnes ved bruk av dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på 95 %, videreføres.

I tillegg er det gjort en rekke mindre endringer. For å sikre tekstens lesbarhet oppheves forordning (EU) nr. 589/2014 og erstattes av forordning (EU) 2017/644.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift av 3. juli 2015 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 5. april 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.04.2017
Anvendelsesdato i EU
26.04.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet