Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/50/EU av 22. oktober 2013 om endring av direktiv 2004/109/EF av 22. oktober 2013 om harmonisering av krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til omsetning og av kommisjonsdirektiv 2007/14/EF om gjennomføringsbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF

Directive 2013/50/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market, Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and Commission Directive 2007/14/EC laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2016)

Endringsdirektivet endrer direktiv 2004/109/EU (rapporteringsdirektivet). Blant annet oppheves plikten til kvartalsvis rapportering for noterte selskap, og det innføres flaggeplikt for flere typer finansielle instrumenter, samt regler om land-for-land rapportering for noterte foretak.

Vurdering
Rettsakten antas å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til endringsdirektivet vil medføre endringer i norsk lov og forskrift.

Endringsforslagene antas å medføre reduserte administrative kostnader for utstederne, med unntak av kravet til land-for-land rapportering, som antas å medføre økte kostnader.

Utvidelse av flaggereglenes virkeområde ved at flere typer transaksjoner blir underlagt flaggeplikt vil kunne medføre noe økte kostnader for investorer.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 22. oktober 2013. Fristen for gjennomføring av direktivet i EU var november 2015.

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Utkast til norske regler som gjennomfører endringsdirektivets bestemmelser i norsk rett, ble sendt på høring 2. mars 2016 (NOU 2016:2)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2013
Gjennomføringsfrist i EU
26.11.2015
Anvendelsesdato i EU
26.11.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
02.03.2016
Høringsfrist
02.06.2016