Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/35 av 10. januar 2018 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH) for så vidt angår oktamethylsyclotetrasiloxane (D4) og dekamethylsyklopentasiloksane (D5)

Commission Regulation (EU) 2018/35 of 10 January 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards octamethylcyclotetrasiloxane ('D4') and decamethylcyclopentasiloxane ('D5')

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.3.2018)

Sammendrag av innhold
Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Kommisjonen (KOM) har innført begrensning for siloksanene D4 og D5 i REACH i en ny post 70 på REACH vedlegg XVII. Forslaget innebærer en grenseverdi for D4 og D5 i kosmetiske pordukter som vaskes av med vann.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel under spesialutvalget for handelsforenkling/kjemikalier. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority).

Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 11. januar 2018.

Rettsakten er under gjennomføring i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
10.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.01.2018
Anvendelsesdato i EU
31.01.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet