Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/394 av 11. november 2016 om fastsettelse av gjennomføringstekniske standarder med hensyn til standardformularer, -skjemaer og -prosedyrer for autorisasjon, revisjon og evaluering av verdipapirregistre, for samarbeid mellom myndigheter i hjem- og vertsland, for høring av myndigheter involvert i autorisasjoner for levering av banklignende tjenester, for adgang som involverer verdipapirregistre, og vedrørende formatet til registrene som verdipapirregistrene skal oppbevare i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/394 of 11 November 2016 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for authorisation, review and evaluation of central securities depositories, for the cooperation between authorities of the home Member State and the host Member State, for the consultation of authorities involved in the authorisation to provide banking-type ancillary services, for access involving central securities depositories, and with regard to the format of the records to be maintained by central securities depositories in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, idet de alle vedrører tilsynskrav, der involverer værdipapircentraler (CSD'er). Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser og for at de personer, som er omfattet af disse regler, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de i artikel 17, stk. 10, artikel 22, stk. 11, artikel 24, stk. 8, artikel 29, stk. 4, artikel 33, stk. 6, artikel 49, stk. 6, artikel 52, stk. 4, artikel 53, stk. 5, og artikel 55, stk. 8, i forordning (EU) nr. 909/2014 krævede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(2) Alle oplysninger, som en CSD indgiver til de kompetente myndigheder i forbindelse med sin ansøgning om tilladelse samt med henblik på revision og evaluering, bør stilles til rådighed på et varigt medium.

(3) For at muliggøre en hurtig identifikation af de oplysninger, som en CSD indgiver, bør alle dokumenter, som indsendes til den kompetente myndighed, herunder sådanne, som indgives sammen med en ansøgning om tilladelse, forsynes med et entydigt referencenummer. Oplysninger, der indgives som led i revision og evaluering af CSD'ens aktiviteter, bør indeholde en nøjagtig angivelse af ændringerne i de dokumenter, som er indgivet under den pågældende procedure.

(4) For at fremme samarbejdet mellem myndigheder, når CSD'er indgår i grænseoverskridende aktiviteter eller etablerer filialer, er det nødvendigt at tilvejebringe harmoniserede standarder, formularer og procedurer for samarbejdet.

(5) De myndigheder, som er meddelt adgang til en CSD's registre i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014, bør for at være i stand til at udføre deres opgaver på en effektiv og konsekvent måde kunne råde over data, som er sammenlignelige på tværs af CSD'er. Anvendelsen af fælles formater på tværs af forskellige finansielle markedsinfrastrukturer burde desuden gøre det lettere for en lang række markedsdeltagere at gøre større brug af disse formater, hvilket fremmer en standardisering. Standardiserede procedurer og dataformater på tværs af CSD'er må forventes såvel at nedbringe omkostningerne for markedsdeltagerne som at lette tilsyns- og reguleringsopgaverne.

(6) For at sikre konsekvens i registreringen bør alle retlige enheder, som benytter en CSD's tjenesteydelser, identificeres ved hjælp af en entydig kode i form af en LEI-kode (Legal Entity Identifier). Anvendelsen af en LEI-kode er allerede påkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 og bør kræves med henblik på CSD'ers registrering. CSD'ers anvendelse af egne formater bør begrænses til interne procedurer; til indberetningsformål og i forbindelse med oplysninger til kompetente myndigheder bør interne koder konverteres til almindeligt accepterede standarder såsom LEI-koder. Kontohavere, som ikke er deltagere i de værdipapirafviklingssystemer, der drives af CSD'er, f.eks. direkte værdipapirdepotsystemer, samt kunder til deltagere i de værdipapirafviklingssystemer, der drives af CSD'er, bør fortsat kunne identificere sig ved hjælp af nationale identifikatorer, hvis sådanne findes.

(7) For at sikre en harmoniseret tilgang til behandlingen af klager vedrørende deltageres adgang til CSD'er, udstederes adgang til CSD'er, adgangen mellem CSD'er og adgangen mellem en CSD og en anden markedsinfrastruktur bør der anvendes standardformularer og -skemaer indeholdende en præcisering af de identificerede risici samt den vurdering heraf, som udgør begrundelsen for afslag på adgang.

(8) For at gøre det lettere for en CSD's kompetente myndighed at høre andre involverede myndigheder, jf. forordning (EU) nr. 909/2014, forud for meddelelse eller nægtelse af tilladelse til at levere bankmæssige accessoriske tjenesteydelser er det nødvendigt at tilvejebringe en effektiv og struktureret høringsprocedure. For at gøre det lettere for de pågældende myndigheder i god tid at indlede et samarbejde og gøre det muligt for dem hver især at fremkomme med en begrundet udtalelse om en ansøgning, bør de til denne knyttede dokumenter og data systematiseres ved hjælp af fælles skemaer.

(9) Med henblik på at sikre retssikkerheden og en konsekvent anvendelse af lovgivningen bør visse af de i denne forordning fastsatte krav vedrørende afviklingsdisciplin anvendes fra datoen for ikrafttrædelsen af disse foranstaltninger.

(10) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(11) I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 909/2014 har ESMA ved udarbejdelsen af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, arbejdet tæt sammen med medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). I overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA afholdt åbne offentlige høringer forud for forelæggelsen af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
30.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017