Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsfororodning (EU) 2017/393 av 11. november 2016 om gjennomføringtekniske standarder vedrørende skjemaene og prosedyrene for innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/393 of 11 November 2016 laying down implementing technical standards with regard to the templates and procedures for the reporting and transmission of information on internalised settlements in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal afviklingsinternalisatorer og de kompetente myndigheder indberette og videregive oplysninger om internaliserede afviklinger ved hjælp af standardformularer, -skemaer og -procedurer. Standardformularer, -skemaer og -procedurer skal også anvendes, når de kompetente myndigheder underretter Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om potentielle risici som følge af afviklingsaktiviteterne.

(2) For at lette gennemførelsen af de procedurer og processer, som vedrører kravene til indberetning af internaliserede afviklinger på tværs af markedsdeltagerne, og for at minimere de hermed forbundne omkostninger bør oplysningerne gives ved hjælp af koder, der er fastlagt i standarder, der er offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation, hvis sådanne koder findes.

(3) For at gøre det muligt at behandle store datamængder på en ensartet og effektiv måde bør indberetningerne fremsendes i et maskinlæsbart format.

(4) Indberetningskravene i denne forordning kan nødvendiggøre betydelige IT-systemmæssige ændringer, markedstest og tilpasninger af de berørte institutters retlige rammer. Det er derfor nødvendigt at give disse institutter tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af disse krav.

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6) ESMA har afholdt en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
10.03.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017