Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/601 av 15. april 2016 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2016/601 of 15 April 2016 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 96/23/EF er der fastsat kontrolforanstaltninger vedrørende de i bilag I til direktivet omhandlede stoffer og grupper af restkoncentrationer. Ved direktivet kræves det, at tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, forelægger en overvågningsplan for restkoncentrationer med de krævede garantier. Overvågningsplanen skal mindst indeholde de grupper af stoffer og restkoncentrationer, der er nævnt i bilag I.

(2) Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU blev de planer, der er omhandlet i artikel 29 i direktiv 96/23/EF (i det følgende benævnt »planerne«), og som er forelagt af visse tredjelande, der er opført på listen i bilaget til nævnte afgørelse, godkendt for de dyr og animalske produkter, der er omfattet af listen i bilag I til direktivet.

(3) Det er i lyset af de nye planer, som visse tredjelande har forelagt, og de supplerende oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra disse tredjelande, nødvendigt at ajourføre listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til direktiv 96/23/EF har tilladelse til at importere visse dyr og animalske produkter, som for øjeblikket er opført i bilaget til afgørelse 2011/163/EU (i det følgende benævnt »listen«).

(4) Den Dominikanske Republik har forelagt Kommissionen en plan vedrørende honning. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Den Dominikanske Republik bør derfor optages på listen vedrørende honning.

(5) Falklandsøerne har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Falklandsøerne bør derfor optages på listen vedrørende akvakultur.

(6) Kommissionen har anmodet om, at Fransk Polynesien fremlægger oplysninger om gennemførelsen af landets plan vedrørende honning. De kompetente myndigheder i Fransk Polynesien erklærede i deres svar, at programmet for overvågning af restkoncentrationer i honning ikke er blevet udarbejdet, fordi Fransk Polynesien ikke forventer at eksportere honning til EU. Oplysningerne vedrørende dette tredjeland bør udgå af listen for så vidt angår honning. Fransk Polynesien er blevet underrettet herom.

(7) Kommissionen har anmodet om, at Namibia fremlægger oplysninger om gennemførelsen af landets plan vedrørende vildtlevende vildt. De kompetente myndigheder i Namibia erklærede i deres svar, at programmet for overvågning af restkoncentrationer i vildtlevende vildt ikke er blevet udarbejdet, fordi Namibia ikke forventer at eksportere vildtlevende vildt til EU. Oplysningerne vedrørende dette tredjeland bør udgår af listen for så vidt angår vildtlevende vildt. Namibia er blevet underrettet herom.

(8) Republikken Korea har forelagt Kommissionen en plan vedrørende fjerkræ. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Republikken Korea bør derfor optages på listen vedrørende fjerkræ.

(9) Saint-Pierre og Miquelon har forelagt Kommissionen en plan vedrørende fjerkræ. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Saint-Pierre og Miquelon bør derfor optages på listen vedrørende fjerkræ.

(10) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 bemyndiges Singapore til at indføre sendinger til Unionen af fersk kød med oprindelse i New Zealand, som opfylder kriterierne for indførsel til Unionen, og som er bestemt til Unionen. For at muliggøre dette bør oplysningerne for Singapore på listen omfatte dyr af hestefamilien, vildtlevende vildt og opdrættet vildt, men bør begrænses til kun at omfatte fersk kød med oprindelse i New Zealand, der er bestemt til Unionen, og som er aflæsset, genlæsset og i transit — med eller uden opbevaring — gennem Singapore. Singapore og New Zealand er blevet underrettet herom. Der bør i listen for Singapores vedkommende indsættes en fodnote, der præciserer denne begrænsning.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.04.2016
Anvendelsesdato i EU
09.05.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet