Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående netthandel og andre former for fjernsalg

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om visse aspekter av avtaler om netthandel og andre former for fjernsalg av varer, om endring om europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF

on certain aspects concerning contracts for the online and other distance sales of goods, amending Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council and Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Endret forslag lagt fram av Kommisjonen 31.10.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2016)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen la 9. desember 2015 frem forslag til direktiv om kontraktsregler for fjernsalg (herunder internettsalg) til forbruker av fysiske varer 9. Kontraktsreglene regulerer blant annet hvilke krav forbrukeren kan stille til varen for at varen skal være i kontraktmessig stand, og hva forbrukeren kan kreve av selgeren dersom varen ikke oppfyller disse kravene.

Forslaget er ett av flere tiltak for et digitalt indre marked (Digital Single Market), og ble fremlagt samtidig med et direktivforslag om kontraktsregler for digitale ytelser (se eget EØS-foreløpig posisjonsnotat om dette). Kommisjonen foreslår fullharmoniserte regler slik at medlemslandene ikke kan fravike reglene til fordel eller til ugunst for forbrukeren, men overlater for øvrig til en viss grad til nasjonal rett å utfylle regelverket. Fjernsalg inkluderer e-handel, postordre og telefonsalg. Dette området er allerede gjenstand for omfattende regulering både på EU-nivå og nasjonalt. Forbrukerkjøp av varer reguleres i dag blant annet av direktivet om urimelige avtalevilkår (93/13/EF), direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU) og forbrukerkjøpsdirektivet (1999/44/EF). I norsk rett reguleres området av forbrukerkjøpsloven.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget er på flere punkter sammenfallende med gjeldende norske regler etter forbrukerkjøpsloven, men med noen viktige unntak:

- Etter direktivforslaget har selgeren bevisbyrden for at varen er i overensstemmelse med avtalen i to år etter kjøpet, jf. art. 8 nr. 3. Den tilsvarende regelen i forbrukerkjøpsloven § 18 annet ledd pålegger selgeren bevisbyrden i kun seks måneder etter kjøpet.
- Etter direktivforslaget er det ikke et vilkår for heving at mangelen har et visst omfang for at kjøpet kan heves, jf. art. 9 og 13. Etter forbrukerkjøpsloven § 32 kan ikke kjøper heve avtalen når mangelen er uvesentlig.
- Etter direktivforslaget er selger ansvarlig for feil som viser seg innenfor to år fra fristens utgangspunkt, jf. art. 14. Dette er for øvrig tilsvarende regulert i forbrukerkjøpsdirektivet. I norsk rett er det ingen uttrykkelig regulering av hvor hvor lenge en selger skal være ansvarlig for en feil som forelå på avtaletidspunktet, men som først viser seg senere. Krav mot selger avskjæres likevel etter reklamasjonsreglene og foreldelsesfrister.

Forslaget vil derfor kreve lovendring dersom det vedtas som foreslått.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget vil kunne gjøre det enklere for næringsdrivende å selge varer over landegrensene ved at reglene harmoniseres. Det er imidlertid uklart hvor stor betydning dette egentlig har for næringsdrivendes grensekryssende virksomhet, da det er mange andre forhold som også har betydning (særlig skatt, leveringstid og leveringskostnader samt språk og kulturelle forskjeller).

Sakkyndige instansers merknader
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har hatt to dialogmøter 2.9.15 og 8.1.16 om direktivforslaget med representanter fra forbruker- og næringssiden. Både forbrukersiden og næringslivet ønsker opprettholde det høye norske forbrukervernet, og er skeptiske til forskjellige kontraktsregler for fjernhandel og kjøp i butikk. Forbrukersiden er skeptiske til fullharmonisering, mens næringslivet er mer positive.

Andre opplysninger
Det er utarbeidet en EFTA-uttalelse, som er i samsvar med norsk posisjon i saken. Denne uttalelsen er basert på signalene kommisjonen ga i forkant av forslaget. Disse signalene er for det meste fulgt opp i forslaget, og uttalelsen er derfor fortsatt relevant. Uttalelsen er tilgjengelig på EFTA-sekretariatets hjemmesider: http://www.efta.int/EEA/news/EEA-EFTA-Comment-online-purchases-62421

Status
Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet og vil bli sendt på høring av Justis- og beredskapsdepartementet.