Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om å etablere et rammeverk for interoperabilitet mellom EU informasjonssystemer (politi og samarbeid mellom rettshåndhevende myndigheter, asyl og migrasjon)

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration)

Siste nytt

Schengen-notat offentliggjort 4.6.2018

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets Schengen-notat, sist oppdatert 30.5.2018)

Status
Det vises til Schengen-notat om interoperabilitetspakken (grenser og visum) 2017/0351(COD) som i stor grad inneholder likelydende bestemmelser. Forslagene i dette utkastet til rettsakt blir dermed omtalt under ett i notatet om forslaget til rettsakt som omhandler grenser og visum.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
24.01.2018
Høringsfrist
20.02.2018
Annen informasjon