Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1440 av 8. august 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 om felles regler for sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1440 of 8 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/480 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1071/2009 pålægges hver medlemsstat at føre et nationalt elektronisk register over vejtransportvirksomheder, der har fået vejtransporttilladelse af en kompetent myndighed.

(2) Ifølge artikel 16, stk. 5 og 6, i forordning (EF) nr. 1071/2009 er det fastsat, at sammenkoblingen af de nationale elektroniske registre skal være gennemført senest den 31. december 2012, og Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage fælles bestemmelser vedrørende en sådan sammenkobling.

(3) Kommissionen vedtog forordning (EU) nr. 1213/2010 for at muliggøre sammenkoblingen af de nationale elektroniske registre, som er krævet i forordning (EF) nr. 1071/2009, gennem et system til udveksling af meddelelser kaldet ERRU (det europæiske register over vejtransportvirksomheder).

(4) Forordning (EU) nr. 1213/2010 er blevet ophævet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 med henblik på at oprette en forbedret version af ERRU senest den 30. januar 2019.

(5) ERRU består af to parallelle strukturer for udvekslingen af meddelelser mellem medlemsstaterne. Den første bygger på en central hub, der forvaltes af Kommissionen. Den centrale hub centraliserer datatrafik ved at indsamle de meddelelser, medlemsstaterne sender, og efterfølgende videresende dem til de medlemsstater, som meddelelserne er rettet til. Alternativt kan medlemsstaterne vælge at anvende et kompatibelt kommercielt netværk til at udveksle meddelelser indbyrdes direkte (peer-to-peer konfiguration), uden at disse meddelelser passerer gennem den centrale hub.

(6) Da meddelelser, som udveksles direkte blandt medlemsstaterne, ikke routes via den centrale hub, vil Kommissionen ikke bemærke eventuelle systemfejl i forbindelse med disse meddelelser. Kommissionen er derfor ude af stand til at opfylde sin rolle som generel forvalter af ERRU ved at foretage passende korrigerende handlinger, hvilket bringer hele systemets ydeevne i fare.

(7) Peer-to-peer konfigurationen giver ikke Kommissionen rettidig adgang til oplysninger om mængden og arten af de udvekslede meddelelser; Kommissionen har derfor ikke mulighed for at danne sig et samlet overblik over brugen af ERRU, skønt disse oplysninger er nyttige med henblik på fremtidige systemforbedringer.

(8) Peer-to-peer konfigurationen har givet anledning til problemer, der gør det påkrævet at sikre, at alle meddelelser, som udveksles inden for rammerne af ERRU, routes via den centrale hub, og derved elimineres dette alternativ fra anvendelsesområdet for gennemførelsesforordning (EU) 2016/480.

(9) Der må endvidere foretages nogle mindre tilføjelser og ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 med henblik på at tage hånd om følgende aspekter på en mere præcis og klar måde: proceduren for forbindelse til ERRU, de test, der skal gennemføres, og konsekvenserne, hvis disse ikke bestås, indholdet af visse XML-meddelelser, fastlæggelsen af den eskaleringsprocedure, som medlemsstaterne skal følge i tilfælde af systemfejl, og det tidsrum, hvori personoplysningerne kan opbevares i den centrale hubs logføring. Gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er vedtaget i overensstemmelse med rådgivningsproceduren som fastsat ved artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.08.2017
Anvendelsesdato i EU
29.08.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet