Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/779 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 med hensyn til anvendelsesdatoene som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/779 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/250 as regards the dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2020)

Sammendrag av innhold
I lys av COVID-19 utbruddet har mange medlemsland bedt om en forlenget frist for implementering av regelverk tilhørende fjerde jernbanepakke. Forordning (EU) 2020/779 forlenger dermed fristen for implementering av visse bestemmelser i gjennomføringsforordning 2019/250.

Direktiv (EU) 2016/797 ble endret ved direktiv (EU) 2020/700 for å gi EUs medlemsstater muligheten til å forlenge fristen for å vedta de nasjonale regler som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i artikkel 57 (1) i direktiv (EU) 2016/797. Artikkel 57 (2a) ble dermed lagt til i direktiv (EU) 2016/797 for å gi medlemsstater som allerede hadde utsatt gjennomføringsperioden for direktivet, i samsvar med artikkel 57 (2), muligheten til å utsette gjennomføringen ytterligere til 31. oktober 2020. For medlemsstatene som har varslet ERA og kommisjonen om deres intensjon om å forlenge gjennomføringsperioden for direktiv (EU) 2016/797 i samsvar med artikkel 57 (2a), bør gjennomføringen av visse bestemmelser i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 også utsettes til 31. oktober 2020. Forordning (EU) 2020/779 endrer derfor artikkel 11 og 12 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 (se forordning (EU) 2020/779 artikkel 1).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsforordning (EU 2019/250 og 2016/797 er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Utkast til EØS-komitébeslutning om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen er oversendt EU. EØS-komiteens beslutning kan tidligst bli truffet høsten 2020, og det er forventet at rettsaktene vil tre i kraft i EØS etter gjennomføringsfristen i EU, selv om fristen blir utsatt.

Utsatt frist vil dermed ikke medføre endring i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Selv om EØS-komitébeslutningene sannsynligvis vil tre i kraft etter EUs gjennomføringsfrist, er det ønskelig at nasjonale lover og forskrifter i størst mulig grad kan iverksettes så tett som mulig opp mot gjennomføringsfristene for EU. En forlengelse av gjennomføringsfristene slår dermed positivt ut for forberedelsene for gjennomføring i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på høring

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU 12. juni 2020

Rettsakten er til vurdering av Spesialutvalget for transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet