Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om etablering av praktiske ordninger for godkjenning av jernbanekjøretøy og typegodkjenning av jernbanekjøretøy i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/545 of 4 April 2018 establishing practical arrangements for the railway vehicle authorisation and railway vehicle type authorisation process pursuant to Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De praktiske bestemmelser for køretøjsgodkendelsesprocessen, jf. direktiv (EU) 2016/797, bør gøre køretøjsgodkendelsesprocessen mindre kompleks, kortere og billigere, give ensartede betingelser for harmonisering af typegodkendelsen og/eller køretøjsomsætningstilladelsen i Unionen og fremme samarbejde mellem alle parter, der er involveret i køretøjsgodkendelsesprocessen. Med henblik at gøre køretøjsgodkendelsesprocessen kortere bør tidsfristerne i praksis holdes så korte som muligt.

(2) Under hensyntagen til de erfaringer, som de nationale sikkerhedsmyndigheder har høstet fra godkendelsesprocessen og udarbejdelsen af de samarbejdsaftaler, der henvises til i artikel 21, stk. 14, i direktiv (EU) 2016/797, anerkendes tidlig kontakt med ansøgeren i form af koordinering (»forhåndskoordinering«) som god praksis, når det gælder om at fremme etableringen af forbindelser mellem de parter, der er involveret i køretøjsgodkendelsesprocessen. Forhåndskoordinering bør tilbydes, før en ansøgning om typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse indgives, med henblik på at give den godkendende enhed og de berørte nationale sikkerhedsmyndigheder for anvendelsesområdet mulighed for at få kendskab til projektet. For at ansøgeren er oplyst om, hvad ansøgeren kan forvente, bør de gældende regler forklares for ansøgeren i forbindelse med forhåndskoordineringen, og ansøgeren forsynes med detaljerede oplysninger om køretøjsgodkendelsesprocessen, herunder beslutningsprocessen, og det kontrolleres, at ansøgeren har modtaget tilstrækkelige oplysninger. Det er ansøgerens ansvar at sikre, at alle krav er opfyldt, når ansøgeren indgiver sin ansøgning om typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse. Under udøvelse af sine opgaver bistås ansøgeren af andre enheder såsom overensstemmelsesvurderingsorganer, leverandører og tjenesteydere.

(3) Med henblik på at skabe stordriftsfordele og mindske den administrative byrde bør typegodkendelsen give ansøgeren mulighed for at fremstille et antal køretøjer af samme konstruktion og lette godkendelsen af disse. Køretøjstypen angiver den konstruktion, som vil blive anvendt for alle køretøjer af den pågældende type. Hver ny køretøjstype bør følge godkendelsesprocessen, og en ny type bør kun oprettes, hvis den er godkendt.

(4) Begreberne variant og version af en køretøjstype bør indføres med henblik på at give mulighed for at fastlægge mulige konfigurationer og ændringer af en eksisterende type i løbet af køretøjets levetid. Forskellen mellem varianter og versioner er, at varianter skal godkendes, mens versioner ikke skal.

(5) Med henblik på at sikre, at køretøjstypen i tidens løb fortsat opfylder kravene, og at eventuelle ændringer af konstruktionen, som påvirker de grundlæggende konstruktionsegenskaber, afspejles som nye varianter og/eller versioner af køretøjstypen, bør der anvendes en konfigurationsstyringsproces. Den ansøger, som har modtaget typegodkendelsen, er ansvarlig for konfigurationsstyringen for køretøjstypen.

(6) For så vidt angår køretøjer, er det nødvendigt, at konfigurationsstyringsprocessen begrænses til ændringer, som ikke håndteres gennem konfigurationsstyringsprocessen for en godkendt køretøjstype.

(7) Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) skal udarbejde vejledninger, som beskriver og om nødvendigt forklarer de krav, der er fastsat i denne forordning. Vejledningerne bør ajourføres, offentliggøres og gøres gratis tilgængelige for offentligheden. Vejledningerne bør — for at harmonisere tilgangen til udveksling og registrering af oplysninger via one-stop-shoppen, jf. artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796, også indeholde standardformularer udarbejdet af agenturet i samråd med de nationale sikkerhedsmyndigheder.

(8) Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder bør indføre interne bestemmelser eller procedurer med henblik på at sikre, at kravene i køretøjsgodkendelsesprocessen opfyldes.

(9) I betragtning af, at det anses for god praksis at tage ved lære af erfaringer, skal de nationale sikkerhedsmyndigheder og agenturet opfordres til at dele alle relevante oplysninger. Med henblik på at levere denne tjenesteydelse skal agenturet oprette en protokol og procedurer for registrering og udveksling af oplysninger mellem agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder.

(10) For at forhindre dobbeltarbejde i forbindelse med vurderingen og mindske den administrative byrde og omkostningerne for ansøgeren bør agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder, hvor det er relevant, tage hensyn til de samarbejdsaftaler og multilaterale aftaler, der er indgået i henhold til artikel 21, stk. 14 og 15, i direktiv (EU) 2016/797.

(11) Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder skal registrere alle relevante oplysninger og dokumenterede årsager til de afgørelser, der træffes, i one-stop-shoppen med henblik på at begrunde afgørelserne på hvert trin af køretøjsgodkendelsesprocessen. Hvis agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder har deres egne informationsstyringssystemer til vurderingen, bør de sikre, at alle relevante oplysninger overføres til one-stop-shoppen af samme årsager. For at lette kommunikationen mellem de interesserede parter skal der i agenturets og de nationale sikkerhedsmyndigheders retningslinjer fastlægges praktiske bestemmelser for den kommunikation, som ikke er relevant for beslutningsprocessen, og som det derfor ikke er nødvendigt at indgive via one-stop-shoppen.

(12) Hvis køretøjets planlagte anvendelsesområde er begrænset til et enkelt net eller til net i en enkelt medlemsstat, er køretøjstilladelsen gyldig uden udvidelse af anvendelsesområdet for køretøjer, der kører til stationer i tilgrænsende medlemsstater, som har tilsvarende netegenskaber, når disse stationer ligger tæt på grænsen. I så fald kan ansøgeren indgive sin ansøgning om typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse til agenturet eller de nationale sikkerhedsmyndigheder. Når agenturet fungerer som godkendende enhed, skal det høre de relevante sikkerhedsmyndigheder, jf. artikel 21, stk. 8, i direktiv (EU) 2016/797, og tager de relevante grænseoverskridende aftaler i betragtning.

(13) Når agenturet fungerer som godkendende enhed, skal ansøgeren, med forbehold af bestemmelserne i bilag IV, punkt 2.6, til direktiv (EU) 2016/797, have ret til at indgive sin ansøgning til agenturet på et af Unionens officielle sprog. I forbindelse med vurderingen bør de nationale sikkerhedsmyndigheder have ret til at fremsende dokumenter vedrørende vurderingen til agenturet på et af medlemsstatens sprog uden at være forpligtet til at oversætte dem.

(14) Agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder skal udarbejde interne ordninger eller procedurer til forvaltning af udstedelsen af typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse med henblik på at mindske de administrative byrder og udgifter for ansøgeren. I denne henseende bør ansøgeren have mulighed for at indsende genparter af dokumenter i ansøgningen. De originale dokumenter skal være tilgængelige for agenturets eller de nationale sikkerhedsmyndigheders verifikation efter udstedelsen af typegodkendelsen og/eller køretøjsomsætningstilladelsen.

(15) Det er nødvendigt at harmonisere kategoriseringen af spørgsmål i forbindelse med vurderingen for at sikre, at ansøgeren forstår omfanget af eventuelle spørgsmål, som agenturet eller en national sikkerhedsmyndighed rejser. Kategoriseringen er særlig vigtig, når flere nationale sikkerhedsmyndigheder er involveret i processen. Med henblik på at lette køretøjsgodkendelsesprocessen og mindske den administrative byrde i tilfælde, hvor der ikke gælder nationale regler, skal agenturets høring af de berørte nationale sikkerhedsmyndigheder for anvendelsesområdet begrænses til kontrol af, at specifikationen af anvendelsesområdet for den berørte medlemsstat er korrekt. I tilfælde, hvor de tekniske specifikationer for interoperabilitet (»TSI'er«) indeholder specifikke bestemmelser, skal anvendelsesområdet kunne dække netværket i hele Unionen, og kontrol udført af agenturet skal være tilstrækkeligt.

(16) Køretøjer og køretøjstyper skal forblive godkendt i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, med forbehold af artikel 21, stk. 12, og artikel 24, stk. 3, i nævnte direktiv. I tilfælde af fornyelse eller opgradering af køretøjerne, skal bestemmelserne i denne forordning finde anvendelse i overensstemmelse med artikel 21, stk. 12, i direktiv (EU) 2016/797.

(17) I henhold til artikel 54, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/797 gælder den nye ordning for køretøjsgodkendelse fra den 16. juni 2019. Medlemsstaterne kan dog i henhold til nævnte direktivs artikel 57, stk. 2, underrette agenturet og Kommissionen om, at de har forlænget gennemførelsesperioden, og kan dermed fortsat udstede typegodkendelser og/eller køretøjsomsætningstilladelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF indtil den 16. juni 2020. Mellem den 16. juni 2019 og den 15. juni 2020 kan to forskellige retlige ordninger med forskellige godkendende enheder eksistere side om side. Det skal derfor præciseres, hvordan den nye ordning skal anvendes i tillæg til den gamle, når det planlagte anvendelsesområde omfatter en eller flere af disse medlemsstater.

(18) Når en national sikkerhedsmyndighed konstaterer, at den ikke vil kunne udstede en typegodkendelse og/eller ibrugtagningstilladelse i henhold til direktiv 2008/57/EF inden den 16. juni 2019, eller den 16. juni 2020 for de medlemsstater, der har indgivet underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797, bør agenturet, når det fungerer som godkendende enhed, acceptere resultaterne af den nationale sikkerhedsmyndigheds vurdering for at undgå dobbeltarbejde, yderligere administrativ byrde og forsinkelse for ansøgeren.

(19) For at lette omsætningen af køretøjer og begrænse de administrative byrder bør en typegodkendelse og/eller køretøjsomsætningstilladelse udstedt af agenturet anerkendes som svarende til en typegodkendelse i henhold til artikel 26 i direktiv 2008/57/EF og en ibrugtagningstilladelse i henhold til artikel 22 og 24 i direktiv 2008/57/EF.

(20) Nationale regler og TSI'er, i henhold til artikel 4, stk. 3, litra f), i direktiv (EU) 2016/797, bør omfatte en gradvis overgang, særlig under hensyntagen til projekter på et avanceret udviklingstrin som defineret i artikel 2, stk. 23, i direktiv (EU) 2016/797.

(21) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i Rådets direktiv 96/48/EF

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.04.2018
Anvendelsesdato i EU
16.02.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet