Selskapsrett: endringsbestemmelser om aksjonærengasjement, eierstyring og selskapsledelse

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) .../... om fremme av langsiktig aksjonærengasjement og endrede krav til redegjørelse for virksomhetsledelse og samfunnsansvar, og endringer av direktivene 2007/36/EFog 2013/34/EU

Directive (EU) .../... of the European Parliament and of the Council amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement

Siste nytt

Rådets 1. gangsbehandling 3.4.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2017)

Sammendrag av innhold
Forslaget til Europaparlamentets og rådets direktiv gjelder endring av direktiv 2007/36/EF om oppmuntring til langsiktig aksjonærengasjement, og 2013/34/EU om visse sider av redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse (Engelsk: Corporate Governance).

Merknader
Forslaget berører aksjeselskaper som er notert på børs, styrer i slike selskaper samt aksjonærer, institusjonelle eiere, kapitalforvaltere, og rådgivere.

Forslaget vil for Norge gjelde reglene i allmennaksjeloven.

Forslaget er å kreve en større åpenhet fra selskapene om opplysninger som kan ha betydning for aksjeeierne. Målet er blant annet å gi bedre grunnlag for å utøve eierrådighet. Blant tiltakene er krav til rapportering om lederlønninger. Videre er det vurdert om rapporteringskravene for selskapenes samfunnsansvar i større grad bør kodifiseres. I dag gjelder det i mange tilfeller retningslinjer for rapporteringen om samfunnsansvar.

Rettslige konsekvenser
Direktivet inneholder elementer ut over det som i dag er en del av norsk regelverk og vil kreve lovendringer. Kravet til innføring i norsk rett vil være 24 måneder fra publisering i Den offisielle journalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget representerer i hovedsak kodifisering av retningslinjer. Det antas at forslaget slik det er i dag ikke vil ha betydelige administrative eller økonomiske konsekvenser for de foretak i privat sektor dette gjelder for.

Sakkyndige instansers merknader
Den Europeiske kommisjonen har i pressemelding 14. mars 2017 opplyst om at en revidert og omforent utgave av aksjonærrettighetsdirektivet er passert Det europeiske parlament. Det meldes at saken vil bli lagt frem for Rådet for en endelig avslutning av behandlingen av forslaget.

Pressemeldingen er lagt ut her: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-592_en.htm?utm_source=POLIT...

Pressemeldingen inneholder en kort oppsummering av de sentrale elementene i teksten til det nye direktivet.

Selve teksten til direktivforslaget er ennå ikke gjort offentlig. Kommentarer for å angi betydningen av forslaget for den norske allmennaksjeloven må derfor avvente inntil innholdet er alminnelig tilgjenglig.