Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2269 av 15. desember 2016 om ekvivalens mellom regelverket i India for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2269 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in India in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Beslutning fattet av EU-kommisjonen om at India sitt regelverk for sentrale motparter er å anse som ekvivalent med EMIR. Beslutningen er en forutsetning for ESMAs anerkjennelse av sentrale motparter fra India, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Beslutningen vil ikke gjennomføres i norsk rett før EMIR har trådt i kraft.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser, da dette kun er en beslutning som ligger til grunn for at ESMA kan anerkjenne sentrale motparter fra India slik at disse kan yte tjenester i EØS-området.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15 desember 2016 og er til vurdering av EFTA-siden for immlemmelse i EØS-avtalen. EMIR ble tatt inn i EØS-avtalen 30. september 2016, men Norge har tatt konstitusjonelt forbehold så dato for gjennomføring av EMIR i norsk rett er enda ikke fastsatt. Ekvivalensbeslutningen kan ikke gjennomføres i norsk rett før EMIR har strådt i kraft.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2016
Anvendelsesdato i EU
05.01.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet