Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/105 av 19. oktober 2016 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 1247/2012 som fastsetter tekniske gjennomføringsstandarder når det gjelder format og frekvens for handelsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105 of 19 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Denne forordningen gjør endringer i kravene til format og frekvens for foretakenes rapportering av derivattransaksjoner til transaksjonsregistre. Forordningen endrer forordning 1247/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 648/2012 og endrer rettsakt 1247/2012. Basisrettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft i Norge. Rettsakt 1247/2012, som denne rettsakten endrer, er så langt ikke tatt inn i EØS-avtalen. Når forordningen og rettsakt 1247/2012 er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres som forskrift til verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få betydelige økonomiske konsekvenser for foretakene. Pliktene krever endringer i IT-systemer og omlegging av foretakenes arbeidsprosesser.

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato for selve forordningen og tilpasningstekster for datoene som angir når de ulike pliktene etter forordningen trer i kraft.

Status
Disse utfyllende bestemmelsene har vært på høring av ESMA, er nå vedtatt av EU-kommisjonen og er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.10.2016
Anvendelsesdato i EU
10.02.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet