Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/755/EU av 30. oktober 2014 om ekvivalens mellom Australias regelverk for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision 2014/755/EU of 30 October 2014 on equivalence of the regulatory framework of Australia for central counterparties to the requirements of Regulation (EU) No 648/201 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Norge for basisrettsakten (forordning 648/2012); EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for australske verdipapirregistre for å være ekvivalente med forordning (EU) 909/2014.

Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at australsk regelverk for verdipapirregistre vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer.

Vurdering
Rettsakten anses å være EØS-relevant.

CSDR (Central Securities Depositories Regulation) , overordnet rettsakt, er ikke tatt inn i EØS-avtalen, og Kommisjonsbeslutningen kan ikke tas inni EØS-avtalen før CSDR er innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
01.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.10.2014
Anvendelsesdato i EU
20.11.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
EØS- komitebeslutning
Parlaments-behandling

Norge (av forordning (EU) nr. 648/2012)

EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet