Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/95 av 22. januar 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip

Commission Implementing Decision (EU) 2020/95 of 22 January 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 establishing the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.2.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2013/1257 (skipsgjenvinningsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsgjenvinningsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen), som Norge som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Forordningen går også lengre enn konvensjonen på flere punkter.

Forordning 2013/1257 Artikkel 6 (2) bokstav a forplikter rederier til bare å gjenvinne skip som omfattes av reglene, på gjenvinningsanlegg som står oppført på EU-listen over godkjente gjenvinningsanlegg. I desember 2016 traff Kommisjonen en beslutning (beslutning 2016/2323) som etablerte den første listen over gjenvinningsanlegg. Listen vil endres regelmessig, og dette utkastet til beslutning medfører ny endring av listen. Tre anlegg lokalisert i EU (Latvia, Litauen og Nederland) og ett anlegg i Norge er lagt til på listen over godkjente anlegg, i tillegg til tre tyrkiske verft. Totalt er 41 gjenvinningsanlegg nå på EU-listen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Fra 31. desember 2018 er det en forutsetning at gjenvinning av EU-flaggede skip skjer på anlegg som står på EU-listen. Selv om det er bestemmende for rettigheter og plikter hvorvidt et anlegg står på EU-listen eller ikke, ligger selve myndigheten til å godkjenne anlegg innenfor EU til den enkelte medlemsstat. Hva som skal til og prosessen rundt dette er regulert i forordning 2013/1257. Kommisjonen publiserer EU-listen basert på hva medlemsstatene har notifisert, og bærer dermed preg av ren informasjon når det gjelder anlegg lokalisert i EU. For anlegg i tredjeland ligger godkjenningsmyndigheten hos Kommisjonen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rederiets plikt til kun å gjenvinne skip ved anlegg som står på EU-listen er etablert i forordning 2013/1257 artikkel 6 (2) bokstav a. Beslutningen i seg selv får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 22. januar 2020, og er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.01.2020
Anvendelsesdato i EU
12.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet