Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 av 7. januar 2014 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til kravene til ansvarlig kapital

Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014 of 7 January 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.2.2019)

Kommisjonsforordningen gir nærmere regler til bestemmelsene om ansvarlig kapital, blant annet hva som skal anses som indirekte finansiering av kapitalinstrumenter, incitament til innfrielse og som påregnelige fradrag ved medregning av delårsresultat. Det gis videre regler om blant annet hvordan oppskrivningsmekanismen for annen kjernekapital (hybridkapital) skal være.

Når det gjelder hvilke institusjoner som skal kunne regnes som sparebanker og kooperative- og gjensidige institusjoner, er det i artikkel 4 til 7 en opplisting av medlemslandenes lover for slike institusjoner, men ikke for landene som er tilknyttet gjennom EØS-avtalen.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved henvisning i forskrift (inkorporasjon). Det må vurderes om det er behov for en tilpasningstekst for norske sparebanker.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel, men behov for materielle tilpasninger:

I Kommisjonsforordningen er det for EU-landene angitt hvilke institusjoner som kan regnes som sparebanker og kooperative- og gjensidige institusjoner, og som dermed kan få unntak fra enkelte av bestemmelsene om ren kjernekapital. Det legges opp til materielle tilpasninger slik at også tilsvarende norske institusjoner kan få unntak.

Det vil også være tekniske tilpasninger knyttet til dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 7. januar 2014. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.01.2014
Anvendelsesdato i EU
03.04.2014
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet