Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 av 7. januar 2014 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til kravene til ansvarlig kapital

Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014 of 7 January 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 04.06.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir nærmere regler til bestemmelsene om ansvarlig kapital, blant annet hva som skal anses som indirekte finansiering av kapitalinstrumenter, incitament til innfrielse og som påregnelige fradrag ved medregning av delårsresultat. Det gis videre regler om blant annet hvordan oppskrivningsmekanismen for annen kjernekapital (hybridkapital) skal være.

Når det gjelder hvilke institusjoner som skal kunne regnes som sparebanker og kooperative- og gjensidige institusjoner, er det i artikkel 4 til 7 en opplisting av medlemslandenes lover for slike institusjoner, men ikke for landene som er tilknyttet gjennom EØS-avtalen.
Vurdering

Det er nødvendig med nærmere definisjoner og forklaringer for noen av bestemmelsene om ansvarlig kapital. Noen få av bestemmelsene er tatt inn i Finanstilsynets forskriftsforslag til gjennomføring av CRR/CRD IV.

I Kommisjonsforordningen er det for EU-landene angitt hvilke institusjoner som kan regnes som sparebanker og kooperative- og gjensidige institusjoner, og som dermed kan få unntak fra enkelte av bestemmelsene om ren kjernekapital. Det må vurderes om det er behov for en tilpasningstekst for norske sparebanker.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.01.2014
Anvendelsesdato i EU
03.04.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet