Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 av 10. oktober 2014 som utfyller forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsdekning for kredittinstitusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 av 10. oktober 2014 supplementing Regulation (EU) 575/2013 with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir nærmere definisjon av kravet til likviditetsdekning (LCR) og hvordan denne skal beregnes. Det gis regler om sammensetningen av, og krav til, likvide aktiva som inngår i likviditetsbufferen, samt utfyllende regler om hva som skal defineres som utbetalinger og innbetalinger de nærmeste 30 dagene i en stressituasjon.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant.

Andre opplysninger
Finansdepartementet gav 17. september 2014 Finanstilsynet i oppdrag å vurdere hvordan nye likviditetskrav skal innføres i Norge. I denne sammenheng vil Finanstilsynet vurdere nærmere hvordan LCR bør innføres i Norge inntil CRD IV tas inn i EØS-avtalen.

Status
Kommisjonsforordningen skal tre i kraft 1. oktober 2015 i EU.

Forordningen er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2014
Anvendelsesdato i EU
01.10.2015
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
19.06.2015
Høringsfrist
21.09.2015